Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunale omsorgsboliger er tilrettelagt for eldre mennesker med funksjonssvikt som gjør det vanskelig å mestre hverdagen i vanlig bolig. Omsorgsboliger er tilrettelagt for bevegelseshemmede personer. Dersom du bor i omsorgsbolig regnes dette som ditt eget hjem, og du betaler husleie som i et vanlig leieforhold.

Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester, kan du søke og motta hjemmetjenester på samme vilkår som andre hjemmeboende brukere.

I flere av omsorgsboligene arrangeres sosiale aktiviteter og trygghetsskapende tiltak.

Bergen kommune har nærmere 30 leilighetsbygg, med rundt 800 boliger av ulike størrelser. Leilighetene er fordelt rundt i alle bydelene.

For mennesker med store hjelpebehov, kan kommunen tilby Omsorg Pluss-anlegg. Dette er boliger med døgnbemanning, ulike aktiviteter og tilbud om måltider.

Klikk her for å se oversikt over Omsorg Pluss-boligene.

Pris

Etat for boligforvaltning fastsetter husleien, ut fra boligens standard, størrelse og den alminnelige leieprisen i området. Når du har fått tildelt bolig, inngås det ordinær leieavtale med kommunen.

Dersom du har spørsmål om husleie, ta kontakt med Etat for boligforvaltning på telefon 55 56 56 00 eller boligforvaltning@bergen.kommune.no 

Du kan søke om bostøtte etter alminnelige regler.

Nettsidene til Etat for boligforvaltning

Bostøtteordning 

Kriterier og vilkår

Omsorgsboliger kan tildeles søkere over 65 år med vesentlig nedsatt funksjonsevne, enten fysisk, psykisk og/eller sosialt.

Hjemmetjenester, dagtilbud og anskaffelse av alternativ bolig skal være prøvd og vurdert før en kan tildeles omsorgsbolig.

Søker må ha nytte av egen leilighet og være i stand til å administrere sitt dagligliv.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område eller hjemmesykepleien i bydelen for å få informasjon eller hjelp til å søke om omsorgsbolig.

Du kan eventuelt be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis andre søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg.

Dersom søknaden innvilges får man inntil to tilbud om bolig. Hvis ingen av disse aksepteres, strykes søker fra listen. Søknaden sender du til din forvaltningsenhet:

Saksbehandling

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om årsaken til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger hjelp med klagen, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du mener det er gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Lover

Forskrifter