Gå tilbake til:
Du er her:

Omsorgsytere - familiemedlem eller andre nærtstående med særlig tyngende omsorgsarbeid - kan søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal være virkemiddel for å sikre god omsorg for de som er vurdert å ha behov for slik bistand, og skal gjøre det mulig for private omsorgsytere å fortsette omsorgsarbeidet.

Tjenesten kan gis uten hensyn til alder, funksjonsnedsettelse eller sykdom hos den som mottar omsorgen. Kommunen avgjør om omsorgslønn skal gis, og hvilket nivå lønnen skal ligge på. Omsorgslønnsordningen tar ikke sikte på å gi omsorgsyteren full lønn for hver time som arbeides. Det er kommunen som vurderer antall timer som skal legges til grunn ved å se omsorgslønn i sammenheng med øvrige pleie- og omsorgstjenester.

Kriterier og vilkår

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.
 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet.  Den enkelte omsorgsyter vil imidlertid ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn

Lover

Retningslinjer

Beslektede tjenester