Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen skal tilby nødvendig støtte til pårørende. Dette kan gis i form av opplæring, veiledning, avlastning og/ eller i form av omsorgsstønad (tidligere kalt omsorgslønn).
 
Personer med særlig tyngende omsorgsarbeid kan søke om omsorgsstønad. Kommunen skal vurdere både brukernes og pårørendes behov, og gi et nødvendig og forsvarlig tilbud til den enkelte.
 
Kommunen avgjør om omsorgsstønad skal gis,og antall timer som skal legges til grunn. Stønaden er skattepliktig og gir opptjening av pensjonspoeng.

 

Kriterier og vilkår

Du må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning, er:

  • om du arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen
  • om omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på fritid 

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgsstønad.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.
 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet.  Den enkelte omsorgsyter vil imidlertid ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn

Lover

Retningslinjer

Relatert informasjon

Beslektede tjenester