Gå tilbake til:
Du er her:

Dekning av barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Det gis stønad til fritidsaktiviteter med inntil kr. 3000,- pr. år til barn og unge fra 1. klasse og opp til 18 år.

Målgruppen er barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå.

Beløpet skal dekke utgifter til innmelding/kontingent, utstyr og eventuelle egenandeler ved reiser tilknyttet aktivitetene.

Stønaden kan fordeles på flere fritidsaktiviteter til et og samme barn. Barna kan også ha kostnadsfrie fritidsaktiviteter i tillegg til de omsøkte fritidsaktivitetene.

Stønaden gis for ett år av gangen.

Familier med inntekt like over sosialhjelpsnivå vurderes individuelt.

Full stønad forutsetter at familien ikke forventes å få en bedring i økonomien i nærmeste fremtid.

Kostnadene til fritidsaktiviteter skal dokumenteres.

Kriterier og vilkår

Fritidstilskudd gis kun til dekning av dokumenterte kostnader knyttet til fritidsaktiviteter til barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi tilsvarende sosialhjelpsnivå.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Saksbehandlingstid

NAV-kontorer skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når saken kan forventes ferdig behandlet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  Klagen sender du til det kontoret som har fattet vedtaket.  I klagen skal du gjøre rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.  Navkontoret plikter å gi deg veiledning i forbindelse med eventuell klage.

Hvis vedtaket ikke omgjøres av den som fattet det, oversendes saken automatisk til Fylkesmannen som er klageinstans.