Gå tilbake til:
Du er her:

Stønad til barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.

Denne stønadsordningen gjelder for familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller som har økonomi på sosialhjelpsnivå.

Familier som har inntekt like over sosialhjelpsnivå, får en konkret vurdering av søknaden.

Det gis stønad til fritidsaktiviteter med inntil kr. 3000,- pr. år til barn og unge fra første klasse og opp til 18 år.

Beløpet skal dekke dokumenterte utgifter til for eksempel innmelding, kontingent, utstyr og reiser tilknyttet aktivitetene.

Stønaden kan fordeles på flere fritidsaktiviteter til et og samme barn. 

Se også informasjon om Aktivitetskortet for barn og unge.

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Saksbehandlingstid

NAV-kontorer skal behandle søknaden så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når saken kan forventes ferdig behandlet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  Klagen sender du til det kontoret som har fattet vedtaket.  I klagen skal du gjøre rede for hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.  Navkontoret plikter å gi deg veiledning i forbindelse med eventuell klage.

Hvis vedtaket ikke omgjøres av den som fattet det, oversendes saken automatisk til Fylkesmannen som er klageinstans.