Gå tilbake til:
Du er her:

Du kan søke om å få økonomisk sosialhjelp hvis du ikke har nok midler til et forsvarlig livsopphold. Med livsopphold menes å ha penger til nødvendige utgifter som mat, klær, husholdningsartikler og fritid.

Den vanligste formen for økonomisk sosialhjelp er pengebidrag. Du kan også få hjelp i form av lån, forutsatt at du har økonomi til å betale det tilbake. Støtte i form av varer og tjenester er også et alternativ.

Stønaden skal gjøre det mulig å ha en nøktern og rimelig levestandard.

Du kan finne mer informasjon om økonomisk sosialhjelp på nav.no

Søknad om økonomisk sosialhjelp er nå gjort digital. Ved å trykke på lenken til "Søknad om sosialhjelp" kommer du inn i en veiviser som forklarer hvordan du skal gå frem. Digital søknad krever en pålogging.

Du kan fortsatt søke sosialhjelp på papir. Lenke til skjema finner du under "Søknad om sosialhjelp (pdf)".

Du kan levere søknad på papir på ditt lokale NAV-kontor.

Les mer om hvilke betingelser som gjelder under Kriterier og vilkår.

Kriterier og vilkår

Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du ha prøvd ut alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Det inkluderer inntektsgivende arbeid, egne midler, og at du har benyttet deg av økonomiske rettigheter du måtte ha etter folketrygdloven og krav på underhold.

På grunnlag av søknaden din vil NAV sosialtjeneste gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du må kunne dokumentere behovet ditt for økonomisk sosialhjelp, og du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet eventuelle rettigheter til trygdeordninger
  • Om du er registrert som aktiv arbeidssøker hos NAV og tar imot tilbud om arbeid.

Bergen kommune bruker veiledende retningslinjer for å fastsette økonomisk sosialhjelp.

  • Sosialtjenesten kan stille betingelser for tildeling av stønad, for eksempel at du må delta på aktiviteter som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Om søknadsprosessen

Om søknadsprosessen

Du må levere søknad sammen med nødvendig dokumentasjon. Dette kan blant annet være legitimasjon, oppholdsgrunnlag (for utenlandske statsborgere), leieavtale, dokumentasjon på inntekter og utgifter, kontoutskrifter, siste selvangivelse og skatteoppgjør.

NAV-sosialtjeneste vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet.

Du vil få skriftlig vedtak når sosialtjenesten har behandlet søknaden.

Søknad sendes til

Søknad i papir sendes til ditt NAV kontor: NAV -  sosialtjeneste

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid
NAV-sosialtjeneste vil behandle din søknad så snart som mulig, etter at du har levert inn den dokumentasjonen som sosialtjenesten har bedt om. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen en måned, vil du få informasjon om når søknaden forventes ferdig behandlet.

Vedtak og klagemulighet
Når søknaden er behandlet vil du få et skriftlig vedtak.

Du kan klage på vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan du kontakte sosialtjenesten.