Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomisk sosialhjelp er en stønadsordning som skal sikre at du har nok midler til et forsvarlig livsopphold hvis du ikke kan sørge for dette selv. Alle andre muligheter skal være benyttet før du kan få sosialhjelp til livsopphold.

Med livsopphold menes det du skal ha til disposisjon til nødvendige utgifter, blant annet til mat, klær, husholdsartikler og fritid. Stønaden skal gjøre det mulig å ha en levestandard på et rimelig og nøkternt nivå.

Bergen kommune har veiledende retningslinjer for utmåling av økonomisk sosialhjelp. Kommunen har også eget søknadsskjema. Skjemaet skal leveres/sendes ditt lokale NAV kontor.

Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp. Du kan også motta hjelp i form av lån, noe som kan være aktuelt dersom du har økonomi til å tilbakebetale lånet. Stønad kan også gis i form av varer og tjenester.

Sosialtjenesten kan stille vilkår for tildeling av stønad, for eksempel vilkår om aktivitet som kan bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Kriterier og vilkår

Før du kan få økonomisk sosialhjelp, må du ha benyttet alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette omfatter muligheten til å forsørge deg gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler og ved å benytte deg av andre økonomiske rettigheter, som rettigheter etter folketrygdloven og krav på underhold. 

NAV sosialtjeneste vil på bakgrunn av søknad og dokumentasjon gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:

  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet eventuelle rettigheter til trygdeordninger
  • Om du er registrert som aktiv arbeidssøkende i NAV og tar imot tilbud om arbeid

Om søknadsprosessen

Om søknadsprosessen

Du må levere søknad sammen med nødvendig dokumentasjon. Dette kan blant annet være legitimasjon, oppholdsgrunnlag (for utenlandske statsborgere), leieavtale, dokumentasjon på inntekter og utgifter, kontoutskrifter, siste selvangivelse og skatteoppgjør.

NAV-sosialtjeneste vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet.

Du vil få skriftlig vedtak når sosialtjenesten har behandlet søknaden.

Søknad sendes til

NAV -  sosialtjeneste

 

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

NAV-sosialtjeneste vil behandle din søknad så snart som mulig, etter at du har levert inn den dokumentasjonen som sosialtjenesten har bedt om. Dersom søknaden ikke kan avgjøres innen en måned, vil du få informasjon om når søknaden forventes ferdig behandlet.

Vedtak og klagemulighet

Når søknaden er behandlet vil du få et skriftlig vedtak.

Du kan klage på vedtaket. I klagen må du informere om hvilke endringer du ønsker. Klagen må være undertegnet av deg, eventuelt fullmektig. Dersom du trenger hjelp til å skrive klagen, kan du kontakte sosialtjenesten.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lover

Retningslinjer