Økonomisk sosialhjelp

Utskriftsvennlig versjon

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg midler til livsopphold hvis du ikke kan sørge for dette selv gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter.

Livsopphold omfatter nødvendige utgifter, blant annet utgifter til mat, andre husholdningsartikler, klær, husleie og strøm.

Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Økonomisk stønad er i utgangspunktet en midlertidig ytelse, og stønaden skal derfor ta sikte på å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Målgruppe

De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomisk rettigheter og som ellers fyller vilkårene for hjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Kriterier/vilkår

Før du kan få økonomisk stønad, må du ha utnyttet alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette omfatter muligheten til å forsørge deg gjennom inntektsgivende arbeid, egne midler og ved å gjøre gjeldende andre økonomiske rettigheter, som rettigheter etter folketrygdloven og krav på underhold. Størrelsen på den økonomiske stønaden, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, vil bli vurdert konkret og individuelt ut fra hvilke behov du har.

  • Økonomisk stønad blir ofte gitt i kombinasjon med opplysninger, råd og veiledning og med vilkår om aktivitetsplikt.
  • NAV sosialtjeneste vil på bakgrunn av søknad og dokumentasjon gjøre en konkret og individuell vurdering av dine faktiske behov. Du kan også bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt, for eksempel:
  • Om du har søkt om bostøtte
  • Om du har benyttet eventuelle rettigheter til  trygdeordninger
  • Om du er registrert som aktiv arbeidssøkende i NAV og tar imot tilbud om arbeid eller kurs

Hvis du ikke kan forsørge deg selv og har forsøkt alle andre muligheter, har du krav på økonomisk stønad til livsopphold.  Stønaden vil bli tilpasset dine behov, muligheter og livssituasjon.

Det kan stilles vilkår for hjelpen, for eksempel at du er aktiv arbeidssøker.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Beslektede tjenester


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Økonomisk stønad utbetales som regel som en kontantytelse, og det er i utgangspunktet opp til deg å disponere midlene.

- hvordan søker du?

Bergen kommunens søknadsskjema om økonomisk sosialhjelp fylles ut og sendes/leveres NAV kontoret i den bydelen du er bosatt. Sammen med søknaden skal det også leveres nødvendig dokumentasjon. Dette kan være dokumentasjon på inntekter, utgifter og personlige forhold, som familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. Hvis du har barn, skal det tas særlig hensyn til deres behov. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg før søknaden blir behandlet. Du skal aktivt bli gitt mulighet til å medvirke for avklaring av dine behov, og hva som skal til for å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

 

Søknadsskjema fås ved henvendelse til ditt lokale Nav kontor.

SKJEMA:

Søknaden sendes til

Kontakt din sosialtjeneste

 

Søknadsbehandling

Nav-kontoret skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken for å så fatte et vedtak. I vedtaket går det frem om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuellt omfatter.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Publisert: 27.01.2012 | Oppdatert: 15.04.2015 | Gyldig til: 18.03.2016
  • DEL PÅ:

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: