Gå tilbake til:
Du er her:

Dagplass ved sykehjem

Dagsenter for eldre er et tilbud til deg som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Dagsenter er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning. Transport til og fra dagsenteret inngår i dagsentertilbudet.

Enkelte dagsentre er forbeholdt personer med demenssykdom, mens andre dagsentre har ordinære dagsenterplasser for eldre.

Dagplass ved sykehjem:
Ladegården, Midtbygda, Landås Menighets Eldresenter, Åstveit sykehjem, Frieda Fasmers Minne, Lyngbøtunet, Betanien, Gullstøltunet, Søreide, Slettemarken, Kolstihagen, Domkirkehjemmet og Bergen Røde Kors sykehjem

Dagplasser som driftes av hjemmesykepleien finnes i bydelene  Fana, Ytrebygda, Årstad og Fyllingsdalen.

Pris

Det betales egenandel for dagplass etter gjeldene satser i kommunen.

Kriterier og vilkår

Dagsenter for eldre er for

  • Eldre mennesker som har behov for et tilbud for å bryte sosial isolasjon, og som ønsker å delta i et sosialt fellesskap.
  • Eldre mennesker med funksjonssvikt av en slik art at pårørende trenger avlastning fra omsorgsoppgavene.
  • Eldre mennesker som har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter. 

Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • Om du som søker er ensom og ønsker å delta i et sosialt fellesskap
  • Om du som søker har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter
  • Om du som pårørende har særlig tyngede omsorgsoppgaver og har behov avlastning.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.
 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Retningslinjer

Forskrifter