Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune gir pleie- og omsorgstjenester til eldre og særlig omsorgstrengende innbyggere.

Kommunen har en rekke ulike pleie- og omsorgstjenester, og det er ikke alltid lett å vite hvilke tjenester som vil være riktig for å dekke ditt hjelpebehov. Vi vil derfor anbefale deg å ta direkte kontakt med Etat for forvaltning for å presentere ditt hjelpebehov. De vil informere deg om hvilke tjenester som kan være aktuelle å søke om. I enkelte tilfeller viser det seg at andre tjenester enn man i utgangspunktet ønsket å søke om best dekker hjelpebehovet, og ofte viser det seg at det er best å kombinere flere ulike tjenester. Målet er å finne individuelle løsninger som bidrar til at du fungerer best mulig i dagliglivets aktiviteter.

Enkelte helse- og omsorgstjenester kan alle benytte seg av, mens mange tjenester må det søkes om å få. Det er ditt behov som avgjør om du får innvilget en tjeneste, og i hvilket omfang tjenestene gis.

Klikk på fanen som heter «Om søknadsprosessen» for mer informasjon om å søke pleie- og omsorgstjenester.

Pris

Det er gratis å søke om pleie- og omsorgstjenester. Noen av tjenestene som tildeles må det betales for. Det opplyses om dette ved tildeling.

Om søknadsprosessen

Kommunen har tre ulike forvaltningssoner som har ansvar for å behandle søknader fra innbyggere i de ulike bydelene:

Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg)  

Du kan sende elektronisk søknad for pleie- og omsorgstjenester via kommunens nettsider eller ved å fylle ut et papirskjema. Du finner skjemaene under fanen Skjema lenger oppe på siden.

Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet må du logge deg inn som deg selv dersom du som pårørende, verge, nabo e. l. søker på vegne av en annen person.

Forvaltningsenheten vurderer om søkeren tilfredsstiller kravene for å få tildelt tjenesten det søkes om eller om det er formålstjenlig å tildele andre tjenester til den som søker. Søknadene behandles av helse- eller sosialfaglig personell, og forvaltningsenheten kommer som hovedregel på et vurderingsbesøk til deg for å se hvordan du har det. Du har krav på svar på din søknad innen fire uker.

Søknader som gjelder Psykisk helse skal sendes til:
Forvaltningsenhet Psykisk helse

Hvem kan søke?
Hvis du ønsker å ta kontakt med kommunen, men ikke selv har mulighet til det, kan et familiemedlem eller andre be om tjenester på dine vegne. Trenger du tolk har du også rett til å få det. Hvis andre henvender seg til kommunen på dine vegne, må du ha gitt fullmakt til det.
Fullmakten skal være skriftlig.

Hvilke opplysninger må du gi?
I mange tilfeller har kommunen behov for opplysninger om din helse, for eksempel fra din fastlege. Du må selv fremskaffe nødvendig dokumentasjon. Dersom dette er vanskelig for deg vil kommunens saksbehandler være behjelpelig med innhenting av informasjon.

Hva registreres om deg?
Det er strenge krav til hvordan personlige opplysninger skal håndteres og lagres. Forvaltningsenheten registrerer opplysninger om deg i en egen journal. Alle som mottar tjenester, har rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om dem selv. Hvis det er feil eller mangler i opplysningene, har du rett til å kreve at de rettes. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan klage på skjema eller ved å ta direkte kontakt med oss.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Rettighetene du har til tjenester er nedfelt i loven, men kommunen gir også innbyggerne tjenester som ikke er omtalt som rettigheter i loven.

Lover

Forskrifter