Gå tilbake til:
Du er her:

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med nedsatt funksjonsevne og omfattende behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. 

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at brukeren eller pårørende/ verge blir arbeidsleder og påtar seg ansvar for den daglige organiseringen av tjenesten. Innenfor de timer som er tildelt, styrer bruker/arbeidsleder hva assistentene skal gjøre, hvor og til hvilke tider.

BPA - arbeidsgiveransvar
Brukere som får tildelt BPA kan i utgangspunktet selv velge hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for assistentene: Bergen kommune eller private leverandører som er godkjent av kommunen. 
Du kan se hvilke leverandører du kan velge mellom ved å klikke her. 

Kommunens ansvar  
Kommunene har et overordnet ansvar for at alle som leverer kommunale helse- og omsorgs- tjenester følger regelverket. Kommunene må derfor påse at BPA-tjenestene er forsvarlige og at regelverket overholdes.  Dersom det oppstår problemer, vil kommunen søke å løse disse sammen med bruker. 

Vurderer kommunen at det ikke er mulig å sikre forsvarlighet, vil bruker få tilbud om andre helse - og omsorgstjenester.

Pris

Det betales egenandel for den del av tjenesten som er knyttet til husholdningsoppgaver (praktisk bistand husholdning).

Kriterier og vilkår

Personer som tildeles tjenesten må være i stand til å ta arbeidslederrollen eller ha en nærstående person som kan være arbeidsleder. 
1.    Personer under 67 år som er tildelt mer enn 25 timer praktisk bistand pr. uke, kan kreve å få tjenesten organisert som brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Personen må et har et langvarig tjenestebehov utover 2 år.  
2.    Foreldre som har barn med store funksjonsnedsettelser, tjenestebehov utover 2 år og som er tildelt mer enn 25 timer bistand pr. uke kan også ha rett til å få organisert tjenesten som brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Retten til å få organisert tjenester som BPA omfatter ikke:
o    tjenester som krever flere enn en tjenesteyter til stede eller nattjenester, med mindre brukeren kontinuerlig har behov for slike tjenester
o    hjelp og bistand i skole og arbeid. NAV har ansvar for å tilby støtteordninger i forbindelse med arbeid og utdanning. https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse.  

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å samordne ulike tjenester. Kommunen vil tilstrebe å finne løsninger som kan ivareta fleksibiliteten og helheten i det offentlige tjenestetilbudet.

BPA på reise - oppholdsprinsippet
Kommunen skal sørge for at alle som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Retten til tjenester gjelder så lenge bruker/pasient er i kommunen.
 
Det vil være krevende å søke om BPA-tjenester i andre kommuner ved korte opphold.  Bergen bystyre har derfor vedtatt at brukere skal få opprettholde BPA- ordningen ved fravær fra kommunen i inntil 5 uker pr. kalenderår.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Begrunnelsen for kommunens avgjørelse skal stå i vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 og § 3-8
Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a og 2-1d

Lover

Retningslinjer