Gå tilbake til:
Du er her:

Praktisk bistand kan tildeles som familievikartjeneste til småbarnsforeldre som har særlig behov for bistand, for eksempel ved akutt sykdom eller andre spesielt krevende familiesituasjoner.

Familievikartjeneste kan også innvilges i en avgrenset periode ved store omsorgsbehov i forbindelse med flerfødsler, for eksempel for eneforsørgere med tvillingfødsler, og ved trillingfødsler når den ene av foreldrene er i arbeid og den andre av foreldrene har omsorgen.

Familievikartjenesten kan innebære hjelp til stell av barn, matlaging og renhold. Tjenesten gis på dagtid i ukedager.

Du kan velge om du vil motta tjenesten av kommunen eller en av de private leverandørene som kommunen har avtale med.

Her er leverandørene:

  • Stendi AS
  • Bergen kommune, Enhet for hjemmehjelpstjenester 
  • En hjelpende hånd AS
  • Hjelp i Hjemmet AS 
  • Norsk Kontor & Industrirehold AS
  • Norlandia hjemmeomsorg AS
  • Orange Helse AS
  • Prima Omsorg AS
  • SeniorStøtten AS
  • Smart Bemanning AS

Meld fra til forvaltningsenheten i sonen du tilhører, om ditt valg av leverandør.

Kommunen har en egen nettside om brukervalg der du finner mer informasjon om denne ordningen. Der  finner du også presentasjon av de ulike leverandørene du kan velge mellom.

Pris

Man må betale egenandel for bistand til husholdningsoppgaver. Informasjon om betaling for praktisk bistand husholdning får du i lenken under. Beløpet fremgår også av vedtaket om tjenester.

 

Kriterier og vilkår

Vedtak tidsavgrenses til  2 måneder. Bistand utover dette må særlig vurderes og begrunnes. Familievikartjeneste ytes på dagtid i ukedager.
 

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte forvaltningsenheten i ditt område for å få hjelp til å søke om familievikar:
 
Forvaltningsenhet, sone nord (Arna, Bergenhus og Åsane)
Forvaltningsenhet, sone vest (Fyllingsdalen og Laksevåg) 
Forvaltningsenhet, sone sør (Fana, Ytrebygda og Årstad)

Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre har også rett til å hjelpe deg, men det må legges ved skriftlig fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
Kort tid etter at vi har mottatt din søknad, tar vi kontakt for å avtale et hjemmebesøk. Søknaden vil bli avgjort så snart som mulig etter dette besøket. Du vil få tilsendt skriftlig svar. Ved akutte behov kan tjenesten settes i gang før det er gjort formelt vedtak.
 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.
 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.
 

Lover og retningslinjer

Familievikar er en form for praktisk bistand.  Praktisk bistand er en lovpålagt tjeneste jf helse- og omsorgslovens §3-2b, og vil i noen tilfeller også være en lovfestet rettighet jf pasient- og brukerrettighetslovens §2-1a.

Lover