Gå tilbake til:
Du er her:

Klage på vedtak etter plan- og bygningsloven

Vedtak ( enkeltvedtak ) etter plan- og bygningsloven kan påklages av den som er part eller på annen måte har rettslig klageinteresse.  Klageinstans er Fylkesmannen i Hordaland. Klagen skal fremsettes for kommunen for vurdering av klagen. Kommunen oversender klagesaken til Fylkesmannen dersom klagen ikke blir tatt til følge.

Pris

Det betales ikke gebyr for klage.

Kriterier og vilkår

Klagefristen er tre - 3 - uker fra den dag underretningen om vedtaket kom frem til vedkommende part. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom klagen kommer inn etter fristens utløp vil den bli avvist. Klagen kan imidlertid tas under behandling når det foreligger særlige grunner, som tilsier at klagen blir prøvd. Det må derfor opplyses om årsaken til forsinkelsen.

Klagen må som hovedregel være fullstendig innen klagefristen. Klagefristen kan forlenges i særlige tilfeller. Søknad om forlengelse må være kommet inn innen utløp av klagefristen.

Om søknadsprosessen

Om klagesaksbehandlingen i Bergen kommune.

Klager på vedtak etter plan- og bygningsloven behandles av Komité for miljø og byutvikling. 

Saker til Komité for miljø og byutvikling sendes fra Plan- og bygningsetaten til Byrådsavdeling for byutvikling for videre saksforberedelse, før behandling i Byrådet og Komité for miljø og byutvikling.

Det blir gitt skriftlig orientering om saksgang i den enkelte sak, og muligheten for innsyn i saksdokumenter. Dette også om muligheten for å fremføre muntlige innlegg (deputasjon) til saker som står på sakslisten ved behandling i Komite for miljø og byutvikling.

Plan- og bygningsetaten har delegert myndighet til å oversende klage på bystyrets vedtak om arealplaner, klage i mindre byggesaker, klager i visse typer tilsynssaker, og gebyrsaker direkte til Fylkesmannen uten politisk behandling.

Informasjon om Byrådet og Komite for miljø og byutvikling og det øvrige politiske system i Bergen kommune.

På denne siden ligger også møteplaner og saksdokumenter.

Søknad sendes til

Klage sendes via elektronisk skjema som du finner på Min side eller kommunens nettside.  Eller  pr. epost til : postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no, eller  pr. post til : Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.