Gå tilbake til:
Du er her:

Å kreve omtaksering av en eiendom vil si at du i perioden mellom to alminnelige takseringer (som foregår hvert tiende år) ber om at eiendommen takseres på nytt, eller kommunen gjør dette på eget initiativ. Skattetaksten er den verdien huset/eiendommen er satt til, og som danner grunnlaget for beregning av eiendomsskatt. Skattetaksten skal settes til eiendommens alminnelige omsetningsverdi.

Det er kommunens politiske organer som bestemmer om eiendomsskatt skal innføres.

Husk at om du har Formuesgrunnlag på din eiendom, må en eventuell klage rettes til Skatteetaten, tlf 800 800 00.

Å begjære omtaksering av en eiendom vil si at man i perioden mellom to alminnelige takseringer ber om at eiendommen takseres på nytt.

Etter Eiendomsskatteloven § 8A-3 kan omtaksering av særskilte eiendommer i tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skje når det forlanges av den skattepliktige og verdien av eiendommen ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig forøkt eller forminsket i forhold til andre eiendommer.
Begjæringen må i tilfelle være fremsatt innen 1. november forut for skatteåret.
Ved omtaksering skal eiendommens verdi så vidt mulig vurderes etter samme målestokk som ved siste alminnelige taksering. Takstnemda avgjør om vilkårene for omtaksering er oppfylt.

Pris

Når omtaksering kreves av skattyteren, skal skattyteren dekke kostnadene.

Kriterier og vilkår

Omtaksering skal skje hvis

  • det er foregått deling av eiendom
  • bygninger på eiendommen har brent
  • bygninger er blitt revet eller lignende
  • det er ført opp nye bygninger på eiendommen, eksisterende bygninger er bygd på eller det er gjort andre oppgraderinger av bygningsmassen på eiendommen.

I henhold til § 8 i gjeldende takstvedtekter, skal det omtakseres når en bygning er forbedret ved ominnredning, tilbygg eller lignende og bygningens verdi som følge av dette må antas å ha steget med kr 500 000 eller mer. Eieren av en eiendom skal uoppfordret gi eiendomsskattekontoret underretning om omstendigheter som medfører at takstnemnda skal foreta omtaksering av eiendommen.
 

Om søknadsprosessen

Krav om omtaksering skal være skriftlig og leveres til eiendomsskattekontoret.

Har du derimot Formuesgrunnlag på din eiendom, må klagen sendes til Skatteetaten. Kontakt skatteetaten på tlf 800 800 00.

Søknadsfrist

Innen 1. november i året forut for skatteåret.

Søknad sendes til

Kemneren i Bergen
Eiendomsskattekontoret
Postboks 7000, 5020 Bergen

eller epost:
eiendomsskatt@bergen.kommune.no

Klagemulighet

Du kan klage (kreve overtakst) på en omtaksering. Se egen tjenestebeskrivelse om overtakst.

Lover og retningslinjer

Eigedomsskattelova § 3, § 33 og § 8A-3

Eiendomsskattelova § 3 og §8 A, samt kommunens vedtekter om eiendomsskatt

Lover

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Stengt julaften og nyttårsaften, åpent arbeidsdager i romjul kl. 09-14.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.