Gå tilbake til:
Du er her:

Enkelte eiendommer er unntatt fra eiendomsskatt. Det gjelder for det første statseiendom som blir brukt til visse nærmere angitte allmennyttige formål eller av statsmakten, forsvaret og til samferdsel på nærmere angitte vis. Unntaket gjelder bare eiendommer som staten eier direkte, og ikke eiendom eid gjennom selvstendige rettssubjekter. Også eiendom som kommunen eier direkte er fritatt etter denne bestemmelsen.

Kriterier og vilkår

Etter § 5 i eiendomsskatteloven vil følgende eiendommer bli fritatt for eiendomsskatt om de oppfyller disse kriteriene:

a) Eigedom som staten eig, så langt 
- eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa 
- eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v. 
- eigedomen har historisk bygg eller anlegg 
- eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde 
- eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål 
- eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål 
b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda. 
c) Kyrkjer. 
d) Eigedomar som kommunen sjølv eig. 
e) Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk eigedom for tilsvarande skatt hjå seg. 
f) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a femte strekpunkt. 
g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt. 
h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift. 
i) Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno. 
j) Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som nasjonalpark eller naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno. 
k) Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.  
 

Etter eiendomsskatteloven § 7 kan Bystyret helt eller delvis frita visse eiendommer fra eiendomsskatten. De eiendommer som vanligvis for fritak etter denne bestemmelsen er eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner hvis formål er av nytte for kommunen, fylket eller staten.

Eiendomsskatteloven § 7 har følgende ordlyd:

«Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.»

Om søknadsprosessen

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 5 eller § 7 rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. 

Søknadsfrist for fritak fra og med inneværende år, må være sendt innen seks uker fra skattelisten legges ut. Søknader som sendes etter fristen vil kun kunne få virkning fra og med neste kalenderår.

 

Digitalt søknadsskjema finner du her.

 

Har du spørsmål?

Kontakt eiendomsskattekontoret i Bergen på telefon 53 03 08 00 eller ved å sende en e-post til kemneren@bergen.kommune.no.

Saksbehandling

Kemneren utarbeider innstilling i saken. Søknaden og innstillingen blir deretter oversendt byrådet. Bystyret fatter endelig vedtak i saken.

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Onsdag før påske stenger ekspedisjonen 11.30

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.