Gå tilbake til:
Du er her:

Overtakst ved ilagt eiendomsskatt

Både vedkommende eiendoms eier og Byrådet har rett til å klage over eiendomsskattetaksten, jf.eiendomsskatteloven § 19. Dette gjelder både verdifastsettelse fastsatt ved alminnelig taksering og ved omtaksering. Dersom eiendommen er utleid, vil leier også kunne kreve overtakst. Det samme gjelder for fester av eiendom, dersom festeavtalen har en varighet utover 99 år eller har en ensidig rett til å forlenge avtalen uten tidsbegrensning.

Eiendomsskattekontoret kan også rette faktiske feil i skatteutskrivingen så lenge skatteåret ikke er ute. Innen samme frist kan eiendomsskattekontoret skrive ut skatt på eiendommer det ved feil ikke er blitt utskrevet eiendomsskatt på. Er det begått en feil til ugunst for skattyteren, kan det utskrevne beløp også rettes etter skatteårets utløp.

Pris

Bergen kommune har ingen særskilte bestemmelser vedr. dekning av saksomkostninger. Det vil si at klager selv står for sine omkostninger selv om klagen eventuelt fører fram.

Dersom for mye innbetalt eiendomsskatt blir betalt tilbake eller kreditert neste forfall, blir renten regnet ut etter styringsrenten slik Norges Bank har fastsatt den per 1. januar i gjeldende skatteår. Beløp regnes fra betalingsdagen til skatten blir tilbakebetalt.

Eiendomsskatten skal betales med fastsatt sum til fastsatt tid selv om utskrivingen er påklaget, jfr. Eiendomsskatteloven § 25 tredje ledd.

Kriterier og vilkår

Følgende forhold kan påklages:

 • Feil i areal
 • Feil ved rettsanvendelsen, f.eks. feil verdsettelsesprinsipp
 • At drifts- eller produksjonsmidler feilaktig er tatt med ved takseringen
 • Feil ved skjønnsutøvelsen, f.eks. at det er lagt for mye vekt på beliggenhet 
 • Saksbehandlingsfeil, f.eks. manglende besiktigelse av eiendommen
 • Hvorvidt en eiendom er verk, bruk eller næringseiendom
 • Hvorvidt en eiendom ligger i eiendomsskatteområdet
 • Myndighetsmisbruk og brudd på likhetsprinsippet
 • Tildeling av unntak og fritak etter eiendomsskatteloven §§  5 og 7
 • Beslutning om utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Klage over disse forhold rettes til eiendomsskattekontoret.

Forhold som i utgangspunktet ikke kan påklages:

 • Bystyrets vedtak om å skrive ut eller videreføre eiendomsskatt
 • Området for eiendomsskatt
 • Hvilket utskrivningsalternativ i eiendomsskatteloven som benyttes

Dersom eiendomsskattekontoret mottar klager over forhold som ikke kan påklages, vil vi informere klager om dette.

Om søknadsprosessen

Har du Formuesgrunnlag på din eiendom?

Da må du klage til skatteetaten, tlf 800 800 00., eller besøk 
Skatteetatens nettsider for klageadgang.

Gjelder klagen annet vedrørende eiendomsskatt, må dette sendes til kommunen via digitalt klageskjema.

Har du spørsmål? Ta kontakt med eiendomsskattekontoret i Bergen på telefon 530 30 800  eller ved å sende en e-post til eiendomsskatt@bergen.kommune.no.

Søknadsfrist

Klagefristen er seks uker gjeldende fra 1. mars. Dette er dagen skattelisten blir lagt ut til ettersyn. Fra og med skatteåret 2012 har Bergen kommune benyttet takstene som ble utarbeidet under siste alminnelige taksering i 2004-2006.

Klager som fremsettes etter 6-ukersfristens utløp vil bli behandlet dersom klager eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller det finnes særlige grunner som tilsier at klagen blir prøvd. Terskelen for å realitetsbehandle for sent innkomne klager legges lavt.

Søknad sendes til

Saksbehandling

Bergen kommune har med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 20 etablert en takstnemnd og en overskattetakstkommisjon. Klage fremsettes til Kemneren i Bergen v/eiendomsskattekontoret. Eiendomsskattekontoret vurderer om klagen er fremsatt rettidig. Dersom klagen skal behandles, skriver eiendomsskattekontoret innstilling i saken og oversender klage og innstilling i saken til Takstnemnda.

Takstnemnda kan ta klagen til følge, ta den delvis til følge eller ikke ta klagen til følge. Dersom klagen tas delvis til følge, har klager rett til å klage den nye taksten inn for Overskattetakstkommisjonen. Dersom klagen ikke tas til følge går saken direkte videre til Overskattetakstkommisjonen for endelig vedtak.
 
Både Takstnemnda og Overskattetakstkommisjonen står fritt til å prøve alle sider ved taksten, og trenger ikke begrense seg til klagers anførsler. Taksten kan dermed overprøves både til gunst og ugunst for klager.
 

Lover og retningslinjer

Eiendomsskattelova § 19. Denne gjelder spesielt taksering og klage. Kommunens egne vedtekter om eiendomsskatt

 

Lover

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.
Onsdag før påske stenger ekspedisjonen 11.30

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.