Gå tilbake til:
Du er her:

Lempning av skatt

Som hovedregel skal alle betale den skatten som er fastsatt. I visse tilfeller kan du søke om å få utsettelse med betalingen, få skatten redusert eller slippe å betale skatt.

Lempning er en fellesbetegnelse for betalingsutsettelse og betalingsnedsettelse. Det kan søkes om lempning av hensyn til skyldneren (billighet) eller lempning av hensyn til det offentlige som kreditor.

Lempning av hensyn til skyldneren er hjemlet i skattebetalingsloven § 15-1. Regelen er en sikkerhetsventil for å hindre at innfordringen av skyldig skatt får sterkt urimelige utslag. Slik lempning vil bare innvilges unntaksvis, og avgjørelsen vil bero på en helhetsvurdering. Aktuelle billighetsårsaker er dødsfall og alvorlig sykdom.

Det er kun i de tilfeller hvor betalingsevnen er varig svekket at det er aktuelt med hel eller delvis ettergivelse. Ved midlertidig svekket betalingsevne kan en betalingsutsettelse eller betalingsavtale kombinert med rentefritak være aktuelt. Dette kan gjelde søkere som er studenter, vernepliktige, arbeidsledige eller søkere som mottar sosialhjelp.

 

Lempning av hensyn til det offentlige som kreditor er hjemlet i skattebetalingsloven § 15-2.

Det er et vilkår for lempning etter § 15-2 at det blir fremmet et betalingstilbud. Dette betalingstilbudet må i utgangspunktet omfatte alle kreditorer. For at en søknad om ettergivelse skal kunne innvilges må i tillegg fire grunnvilkår være oppfylt. Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte, betalingstilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring, betalingstilbudet må være det beste skyldner kan tilby og lempning må ikke virke støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral.

Vi gjør oppmerksom på at innkrevingen av skattekravet normalt ikke vil bli stanset selv om du søker om betalingsutsettelse eller ettergivelse. En eventuell ettergivelse av skatt vil føre til en nedsettelse av den pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven § 3-15.

 

Kriterier og vilkår

Du kan få utsettelse med innbetaling av skatte- og avgiftskrav hvis du er midlertidig ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan være dødsfall eller alvorlig sykdom. Skattekravet kan settes ned eller frafalles hvis din betalingsevne er varig svekket. 

Det er strenge krav for å få innvilget en søknad om betalingsutsettelse eller ettergivelse av skattekrav etter skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

For en nærmere gjennomgang av vilkårene kan du kontakte Kemneren i Bergen på tlf. 53 03 08 00.

Om søknadsprosessen

Skatteoppkreveren vil kunne hjelpe deg med å sette opp en søknad. Den skal inneholde

  • navn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. samboers/ektefelles/partners inntekt) de siste to årene
  • antall forsørgede og deres alder
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsettelse
  • hvilke krav som søkes ettergitt
  • opplysning om eventuell sykdom
  • melding over faste utgifter
  • begrunnelse for søknaden

Alle opplysningene bør være dokumentert.

 

 

Vedlegg

Kopi av skattemelding for de siste to årene, eventuelt siste skjønnsfastsettelse.

Søknad sendes til

Kemneren i Bergen
Postboks 7000
5020 Bergen

Saksbehandling

Skatteutvalget treffer avgjørelse for ettergivelse av skatt inntil kr 200 000. I saker som gjelder beløp over kr 200 000, har departementet avgjørelsesmyndigheten. Skatteoppkreveren kan avgjøre søknader om ettergivelse/nedsettelse som gjelder forsinkelsesrenter på inntil kr 50 000.

Klagemulighet

Det er ingen adgang til å klage over vedtak fattet av skatteutvalget. For vedtak fattet av skatteoppkrever eller skattekontor, kan du klage til overordnet myndighet etter forvaltningslovens regler. Du kan imidlertid søke på nytt hvis du mener at saken ikke har vært tilstrekkelig belyst eller at situasjonen har endret seg.

Lover og retningslinjer

Se skattebetalingsloven kapittel 15.

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Kemneren

Vis i kart

Besøksadresse:
Nonnesetergaten 4 - Vi holder åpent fra 09:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.

Relatert informasjon