Gå tilbake til:
Du er her:

Alle barn er forsikret mot skader når de går på skole, kulturskole,  FAU-arrangement, SFO (skolefritidsordning), barnehage eller barnepark.

Forsikringen dekker også aktiviteter og tilbud på fritiden som skjer i regi av skolen eller barnehagen. Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU-arrangement eller institusjon. 

For barn som bor i fosterhjem eller under kommunal omsorg gjelder forsikringen hele døgnet. Bergen kommune betaler forsikringspremien. Gjensidige er forsikringsselskapet. Forsikringen dekker behandlingsutgifter etter erstatningsmessig ulykkesskade i inntil 2 år etter skadedagen og senest 10 år ved tannskader.


Forsikringssum
Forsikringssummene ved skader er som følger:

 • Død: 1G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Invaliditet: Inntil 5G, avhengig av fastsatt invaliditetsgrad.
 • Behandlingsutgifter: Inntil 0,25 G - utover det som ytes over folketrygden.  Egenandel for behandlingsutgifter er 0,015G.

Småskader
Småskader, som ikke gir utbetaling etter forsikringsordningen, skal ikke sendes inn til forsikringsselskapet.

Om søknadsprosessen

Kommunen, foreldre eller foresatte og forsikringsselskapet har ulike roller når det gjelder denne forsikringsordningen:

Kommunen

 • Kommunen skal registrere skaden gjennom melding til NAV (kun elever) eller skademelding/saksbehandlingssystem

 • Kommunen skal melde skaden inn til Gjensidige og bekrefte overfor selskapet at skadelidte var med i ordningen på skadetidspunktet

Foreldre og foresatte

 • Foreldre og foresatte melder hendelsen til kommunen.

Forsikringsselskapet

 • Forsikringsselskapet har ansvar for startsamtale og skadeoppgjør.

Hvor skal skjema sendes?

 • Melding om skade sendes på eget skademeldingsskjema til Gjensidige per post, dette gjelder inntil Gjensidige har på plass en elektronisk løsning for skademelding.
   
 • For barn i skolefritidsordningen og skolebarn i grunnskolen skal skaden meldes  til NAV som en yrkesskade. Elever kommer også inn under folketrygden. Ved melding om skade til NAV, bruk skjema om yrkesskade påført elev eller student.

Kontaktdetaljer

Gjensidige Forsikring ASA
Postboks 700 Sentrum
0106 Oslo

Telefon: 03100
Forsikringsnummer: 87734418