Gå tilbake til:
Du er her:

Retten og plikten til grunnskoleopplæring varer til eleven har fullført sitt tiende skoleår. Men hvis særlige hensyn foreligger, kan eleven helt eller delvis fritas fra opplæringsplikten. Det er en lovfestet forutsetning at PPT også har vurdert om det er til det beste for eleven å bli fritatt.

Kriterier og vilkår

Dersom hensynet til eleven gjør opplæringsplikt urimelig.

Om søknadsprosessen

Kontakt PPT i din bydel dersom du ønsker å få vurdert om særlige hensyn taler for at eleven helt eller delvis bør fritas fra opplæringen. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad til Fagavdeling barnehage og skole. PPTs sakkyndige vurdering må legges ved.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet det. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder skolen sin avgjørelse, sender skolen saken videre til kommunen. Dersom kommunen opprettholder skolens vedtak, blir saken sendt til fylkesmannen i Hordaland, som fatter endelig vedtak i saken.

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.