Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Kommunen kan fordele leksehjelpen fritt på 1.-10. årstrinn. Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne. Det er frivillig om man vil delta. Kommunen plikter å informere foreldrene om retten til leksehjelp og tilbudet som gis. Kommunen skal sørge for at elevene i leksehjelpen har et forsvarlig tilsyn og at det psykososiale miljøet er godt.

Formålet med leksehjelpen er å gi elevene støtte i læringsarbeidet, mestringsfølelse, gi gode rammer for selvstendig arbeid og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Skolene i Bergen tilbyr leksehjelp på 5. - 7. trinn, til sammen 8 timer per uke.
Hver skole organiserer sin egen leksehjelp. Ta kontakt med skolen din for å høre hvordan leksehjelpen er organisert der. Tjenesten er gratis.

Prosjektet «En3r» http://www.ent3r.no/bergen/ gir leksehjelp innen realfag til elever på 10. trinn.

Om søknadsprosessen

For å få leksehjelp på 5. - 7. trinn, må du ta kontakt med hjemmeskolen din for å få vite hvordan leksehjelpen er organisert der.

Oversikt over skoler i Bergen

Elever på 10. trinn kan søke om deltakelse i prosjektet "En3r".

Klagemulighet

Elever og foreldre kan be om tiltak som gjelder det psykososiale miljøet. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis vedtak ikke er fattet innen rimelig tid, kan du allikevel klage som om vedtak er gjort.

Tilbud om leksehjelp er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Du kan klage på vedtaket.  Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du si hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen ved Fagavdeling barnehage og skole kan gi deg veiledning. Opprettholder skolen vedtaket, sender skolen saken videre til kommunen. Dersom kommunen opprettholder skolens vedtak, blir saken sendt til Fylkesmannen i Hordaland. Fylkesmannen fatter endelig vedtak i saken.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.
 
Se
Opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp
Forskrift til opplæringslova kap. 1A Leksehjelp for elevar i grunnskolen

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.