Gå tilbake til:
Du er her:

Valg av målform i den skriftlige opplæringen

Dersom minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7. trinn ønsker den skriftlige opplæringen på det andre hovedmålet enn det som er vedtatt å bruke ved skolen, har elevene rett til å tilhøre en egen elevgruppe. Retten gjelder så lenge det er minst seks elever igjen i gruppen. Dersom minst ti elever krever dette, men elevene er spredd på flere skoler i kommunen, avgjør foreldrene med vanlig flertall hvilken skole opplæringstilbudet skal gis ved.

Uavhengig av avsnittet ovenfor kan de foresatte til elever på barnetrinnet velge målform i lærebøkene til barnet. Men lærebøkene i faget norsk skal uansett være på hovedmålet. Når eleven begynner på ungdomstrinnet, kan eleven selv velge målform i lærebøkene. Også på ungdomstrinnet skal lærebøkene i faget norsk uansett være på hovedmålet.

Kriterier og vilkår

Minst ti elever på ett av årstrinnene 1.-7. trinn ønsker den skriftlige opplæringen på det andre hovedmålet enn skolen bruker.

Om søknadsprosessen

Foresatte som ønsker å benytte denne retten for sitt barn, sender melding om dette til rektor ved den skolen eleven tilhører. Krav om målform i lærebøker rettes til rektor ved den skolen der eleven går.

Søknad sendes til

Melding sendes rektor ved skolen

Klagemulighet

Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet det. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.