Gå tilbake til:
Du er her:
Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter

Barne- og ungdomsorganisasjoner, FAU (foreldrerådets arbeidsutvalg) og andre frivillige organisasjoner kan søke om midler til aktiviteter på ettermiddagstid ved de kommunale grunnskolene i Bergen.

Kriterier og vilkår

Søknader om midler til ettermiddagsaktiviteter skal vurderes etter følgende kriterier

  • At aktivitetene finner sted i kommunale skoleanlegg
    • I områder med levekårsutfordringer.
    • I områder hvor det er en høy andel minoritetsspråklige.
    • i områder med lav grad av organisert aktivitet og fritidstilbud.
  • Øvrige søknader vil deretter bli vurdert. 

FAU og andre søkere må ha eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. For mer informasjon: https://brreg.no/

Aktivitetene forutsetter tilstedeværelse av ansvarlige voksne som kan være tilretteleggere og bistå brukerne etter behov.

FAU, skoler og andre organisasjoner kan sende inn felles søknad og samarbeide om aktiviteter på skoleanlegget i nærmiljøet.

I behandlingen av Handlingsplan mot fattigdom i november 2016, vedtok Bergen bystyre en målsetting om at skole og barnehage skal være arenaer for inkludering, vekst og utvikling. Et virkemiddel for å oppnå dette er å vektlegge levekårsutfordringer sterkere ved tildeling av midler til ettermiddagsaktiviteter (nærmiljøpakken).

Om søknadsprosessen

Søknader mottas kun gjennom Bergen kommunes tilskuddsportal. Dersom søker har spørsmål knyttet til ordningen kan saksbehandler for ordningen kontaktes per mail eller telefon.

Saksbehandler for ordningen: Asgeir Kilhus, tlf: 55567409, e-post: asgeir.kilhus@bergen.kommune.no

Søknadsfrist 28. februar

Søkere vil automatisk motta bekreftelse på e-post når søknaden er korrekt utfylt og sendt inn.

Saksbehandling

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett forholder seg til forvaltningsloven i henhold til saksbehandling av ordningen. 

Saksbehandlingstid

Forutsetningen for en raskere saksbehandling er at søker har lagt inn alle opplysninger/dokumentasjon i henhold til kriterier for ordningen. Videre vil det gis et foreløpig svar for saksbehandlingen dersom denne ikke kan besvares innen 1 måned. 

Klagemulighet

Søkere har i følge Forvaltningslovens §18 og §19 rett til innsyn i sakens dokumenter, og kan be om begrunnelse for vedtak, før en eventuell klage legges frem. 

Søker har rett til å klage på vedtak man ikke er enig i etter forvaltningslovens § 28 og § 29. Klagefrist er 3 uker etter at svar på søknad er mottatt eller etter at begrunnelse for vedtak er mottatt . Klagen må begrunnes og sendes skriftlig til byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett.

Nærmiljøpakke - Søknad om midler til ettermiddagsaktiviteter