Gå tilbake til:
Du er her:

Det er foresatte som søker om permisjon. Du må søke i god tid på forhånd. Skolen behandler permisjonssøknaden.

Skolen skal vanligvis ikke innvilge permisjon for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår. Eleven kan ikke få sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Skjemaet under brukes til alle permisjonssøknader.

Kriterier og vilkår

Skolen skal vanligvis ikke innvilge permisjon for mer enn inntil ti skoledager hvert skoleår. Eleven kan ikke få sammenhengende permisjon i mer enn to uker.

Permisjon som elever har krav på:

 • Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må da sørge for undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun/han er tilbake på skolen.

Er det forsvarlig å gi permisjon?
Når skolen behandler permisjonssøknaden, må den ta stilling til om det forsvarlig å gi eleven permisjon. Viktige momenter i vurderingen er:

 • elevens læringsresultat
 • skolens undervisningsopplegg i permisjonstiden
 • elevens permisjonshistorikk

Skolen gir bare unntaksvis permisjon:

 • i perioder med gjennomføring av
  • statlige kartleggingsprøver
  • nasjonale prøver
  • heldagsprøver på ungdomstrinnet
  • eksamener, muntlig og skriftlig, inkludert forberedelsestid
   Siste halvår på 10. årstrinn er viktig fordi elevene skal ha sluttvurdering i denne terminen (standpunktkarakter og eksamenskarakter). Det betyr at det vanligvis ikke er forsvarlig å gi permisjon over flere dager i denne terminen.
 • til ferie
 • til treningssamlinger eller lignende
 • før terminplan foreligger / er klar

Skolen kan innvilge permisjon hvis det er forsvarlig:

 • til deltagelse på møter i Ungdommens bystyre
 • når eleven er tatt ut til å delta ved idrettslig eller kulturell konkurranse/stevne på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå.

Om søknadsprosessen

I Bergen er det rektor ved den enkelte skole som har fullmakt til å innvilge permisjonssøknader.

Bruk elektronisk skjema. Skjemaet bli sendt automatisk til skolens postmottak.

Saksbehandlingstid

Skolen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysning om når det kan antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis skolen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Både skolen og Fagavdeling barnehage og skole vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder skolen sin avgjørelse, sender skolen saken til Fagavdeling barnehage og skole. Dersom heller ikke fagavdelingen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, blir den sendt videre til fylkesmannen i Hordaland som fatter endelig vedtak i saken.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.