Gå tilbake til:
Du er her:

Valg av skole - nærskoleprinsippet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Se hvilken skolekrets du tilhører

Dersom bytte av skoleplass medfører økte skyssutgifter for kommunen, vil dette vanligvis medføre at foresatte må dekke disse utgiftene selv.

Elever ved spesialavdelingene unntas fra dette, selv om de ikke går på nærskolen.

Skolebytte ved flytting.
Flytting må du melde til den skolen eleven skal flytte fra. Skolen sender flyttemelding til den nye skolen/kommunen.

 

Kriterier og vilkår

 • Som hovedregel skal elever tildeles plass ved den skolen som ligger nærmest hjemmet, målt langs korteste gangbare vei som er åpen for allmenn ferdsel. 
   
 • Elever kan ha rett til plass ved den skolen de har søsken på, selv om dette ikke er den nærmeste skolen.
   
 • Kommunen kan henvise elever til en annen skole enn den nærmeste når kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Det skal tas utgangspunkt i kapasiteten på opptakstidspunktet. Elever som kommer inn i opptaksområdet på et senere tidspunkt, kan derfor bli tildelt annen skoleplass enn øvrige barn i nærområdet.
   
 • Elever som søker om å få gå ved en annen skole enn den de hører til, skal til vanlig få søknaden sin innvilget dersom skolen har ledig kapasitet og elevsammensetningen for øvrig gjør det forsvarlig.
   

Under Lover og retningslinjer finner du lokale vedtak:

 • Om tildeling av elevplass ved annen skole enn nærskolen. Vedtak i bystyret, bystyresak 176-02
 • Skolenes opptaksområder. Byrådssak 1105-16
 • Rundskriv 18/2013 fra Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett: Rutiner ved tildeling av skoleplass

Oversikt over opptaksområdene til de enkelte skolene (barneskoler og ungdomsskoler) kan en finne i Bergenskartet.
Vær oppmerksom på at grensene for opptaksområdet er forskjellig for barneskole og ungdomsskole

Om søknadsprosessen

Kommunen fatter vedtak om opptaksområdene for hver skole. Du kan ta kontakt med Fagavdeling barnehage og skole for å få hjelp til å søke om at ditt barn blir tatt opp på en annen skole enn den barnet hører til.

Søknad om å få gå på en annen skole en nærskolen, sendes den skolen en ønsker å gå på.
Oversikt over skoler i Bergen

Foresatte til elever som skal begynne på 1. trinn neste høst, vil få brev fra den skolen de hører til. I brevet er det informasjon om hvordan en går fram for å søke om skoleplass på en annen skole.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Skolen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til skolen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Du kan klage dersom søknad om skolebytte til annen skole ikke innvilges. Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til skolen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.  Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fagavdeling barnehage og skole. Dersom kommunen opprettholder skolens vedtak, blir klagen sendt videre til fylkesmannen i Hordaland som fatter endelig vedtak i saken. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til, og på vedtak om skolebytte til annen skole.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.