Gå tilbake til:
Du er her:

Eksamensrettet grunnskole for voksne

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Som elev ved Nygård skole, eksamensrettet voksenopplæring, kan du få undervisning i fagene:

  • norsk
  • grunnleggende norsk
  • matematikk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • naturfag

Du kan selv bestemme hvor mange fag du vil ta, og dine kunnskaper og ferdigheter i fagene bestemmer hvor lang opplæringstid du trenger. Som elev får du terminkarakter i fagene, og du kan ta eksamen etter ett, to eller tre år.
Før opplæringen starter vil du få tilsendt informasjon og innkalling til kartleggingssamtale.

Minoritetsspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse og ha gjennomført den første norskopplæringen for å få plass.

Det gis undervisningstilbud både på dagtid (8.30-15.00) og på kveldstid (17.00-20.20)

For videregående opplæring for voksne, se Hordaland fylkeskommune http://www.hordaland.no/vo

Pris

Opplæringen er gratis for deltakere som bor i Bergen kommune, og som elev får du låne lærebøker på skolen.

Om søknadsprosessen

Hendvend deg til:

Nygård skole

Søknadsfrist

1. mai

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Lover

Retningslinjer

Har du spørsmål?

Kontakt Nygård skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 16A

Relatert informasjon