Gå tilbake til:
Du er her:

Ingen vitnemål fra grunnskolen? Søk om å få realkompetansen din vurdert.

Dersom du er over 16 år og har lyst til å søke deg inn på videregående skole, men mangler vitnemål fra grunnskolen, kan du få realkompetansen din i grunnskolefag vurdert. Ved muntlige og skriftlige prøver vurderes det om kunnskapene dine er gode nok til å mestre nivået i videregående skole.

Flere nordmenn og personer med oppholdstillatelse i Norge mangler vitnemål eller annen dokumentasjon på gjennomført grunnskole. 

Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne en persons kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan kompetansen er ervervet.

I en realkompetansevurdering med mål å få plass i videregående opplæring, må du vise at du har gode nok kunnskaper i skolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag til å kunne mestre nivået i videregående skole. Dette tilsvarer det som heter kompetansemål i læreplanen for grunnskolen (10. trinn). Hvis du får godkjent i alle fag, får du vitnemål. Vitnemålet sendes direkte til opptakskontoret for videregående opplæring.

Pris

For personer med rett til voksenopplæring er realkompetansevurderingen gratis.

Kriterier og vilkår

For å være aktuell for realkompetansevurdering, må du:

  • ha oppholdstillatelse i Norge og bo i kommunen.
  • være over 16 år.
  • ikke ha vitnemål fra grunnskolen allerede
  • ha rett til voksenopplæring

Om søknadsprosessen

Du kan søke om realkompetansevurdering på vedlagte skjema. Kommunen får deretter beskjed om hvem som skal vurderes, og du får brev fra oss om hva som skjer videre. Vurderingen skjer vanligvis over flere dager, og består av samtaler og av skriftlige og muntlige prøver.

Søknadsfrist

Påmelding innen medio mars.

Søknad sendes til

Søknaden sendes til:

Nygård skole
Nina Griegsgt 2
5015 Bergen

Lover og retningslinjer

 

Forskrift til opplæringslova

§ 4-13.Realkompetansevurdering

Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering.
Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i heile eller delar av faget.
Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald.
Fylkeskommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald.
Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak og kan påklagast til Fylkesmannen, jf. § 5-1.
Bruk av realkompetansevurdering til å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova § 4A-3 og forskrift til opplæringslova § 6-46 og § 6-47.

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Nygård skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Lars Hilles gate 16A