Gå tilbake til:
Du er her:
Skolefritidsordning - SFO

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Skoler med egne avdelinger for elever med spesielle behov gir dessuten et lignende tilbud til ungdomsskoleelever (Ungdomsfritidsordning - UFO)

I Bergen får alle elever som søker, plass i SFO. Hovedopptak foregår om våren før for nytt skoleår, men du kan også søke og få plass resten av året. 

SFO i Bergen kommune er åpen 11 måneder i året med unntak av fem planleggingsdager. SFO er stengt i juli måned.

SFOs åpningstider er vanligvis mellom kl. 7:30 og 16:30, men åpningstiden kan variere fra skole til skole. 

Samarbeidsutvalget (SU) ved den enkelte skole skal behandle plan for planleggingsdager, stenging mellom jul og nyttår og i påskeferien. SU behandler også åpningstiden.

Du kan lese mer om plasstyper (hvor lenge eleven er på SFO) under overskriften "Pris".

 

Pris

Prisen blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Betalingen faktureres 11 ganger per år. Juli er betalingsfri måned.
Den måneden eleven begynner på SFO, faktureres det fra den 1. i måneden.

Se i søknadsportalen eller ta kontakt med din skole for å få vite hvilke plasstyper skolen har.

Priser og plasstyper for 2019:

 • Hel plass. Maks 25 timer, men avhengig av elevens undervisningstimer. Alle langdager er inkludert.
  Pris per måned: 2615 kroner.
 • Morgenplass - vanligvis fra kl. 7:30 til skolen begynner. Langdager er ikke inkludert.
  Pris per måned: 985 kroner.
 • Morgen-/ettermiddagsplass. 60% av hel plass = maks 15 timer per uke.
  Pris per måned: 2080 kroner.
  Fordeling av timene på morgen/ettermiddag bestemmes av de lokale vedtektene ved den enkelte skole. Ta kontakt med din skole for nærmere informasjon.
  Plassen kan for eksempel tas ut på følgende måter:
  • Ettermiddagsplass fra skolen slutter til ca. kl. 15:30 dersom fordelt på fem ukedager, avhengig av organiseringen av skoledagen.

  • En kombinasjon av morgen og ettermiddag, da til kl.14:30.

  • Langdager ved 60 % -plass: Hel langdag er ni timer (kl. 7:30 - 16:30). 60 % av dette er 5,4 timer. Dette kan da for eksempel bli tilbud fra kl. 10:00 til kl. 15:30. Tilbudet kan tas ut alle langdager. Langdagene kan også tas ut som 60 % av antall hele langdager.

 • Dagplass. Skolen kan unntaksvis tildele enkeltelever dagopphold i SFO for å avhjelpe helt spesielle situasjoner. Dette er ment som en mulighet for å avhjelpe et kortvarig behov, for eksempel ved sykdom eller hendelser som ikke kan planlegges, og skal ikke ha varighet utover noen dager. 
   Pris per dag: 310 kr

Smøremåltid
Det ble vedtatt obligatorisk smøremåltid 1. januar 2018 (gjelder ikke Morgenplass og Dagplass)
Pris per måned: 255 kroner

Elever på SFO 5.-7. trinn
Denne plassen er gratis for elever med særskilte behov.

Elever på UFO 8.-10.trinn
Plass på UFO (Ungdomsfritidsordningen) for ungdom med særskilte behov er gratis fra 1. januar 2019.

Økonomiske moderasjoner

 • Søskenmoderasjon
  Familier med mer enn to barn i SFO, får 25% moderasjon fra og med barn nummer tre. 
 • Redusert foreldrebetaling.
  Du må selv søke, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

Om søknadsprosessen

Du må søke elektronisk.

Ta i mot tilbud/takke JA til SFO-plass.
Når du får tilbud om plass, kan du takke ja elektronisk eller returnere tilbudsbrev med svarslipp til skolen.
NB! Det er kun søker som kan svare elektronisk på et tilbud om plass.
Elektronisk svar kan du gi  ved å logge inn på ID-porten.

Endring av plasstype eller oppsigelse
Det er kun søker som kan endre søknad, søke om endret plasstype og si opp plass.
Ta kontakt med skolen dersom det er problemer med endring/oppsigelse av SFO-plass.
Oppsigelse må skje med en måneds varsel gjeldende fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april, må det betales til og med juni måned.  For å si opp en plass, må du bruke pålogging gjennom ID-porten.
Endring av plasstype i løpet av skoleåret skjer etter samme regler som ved oppsigelse.

Søknadsfrist

Du kan søke om SFO-plass hele året, men hovedopptak foregår om våren før for nytt skoleår.  Eleven beholder plassen ut 4. årstrinn, eller til plassen blir sagt opp.

Søknad sendes til

Når du søker elektronisk blir søknadsskjemaet automatisk sendt til skolen eleven skal begynne på eller går på.

Saksbehandlingstid

Skolen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til skolen innen en frist på tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til skolen eller Fagavdeling barnehage og skole. Opprettholder skolen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fagavdeling barnehage og skole som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Skolefritidsordning - SFO