Gå tilbake til:
Du er her:

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss. Er du funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk, har du også rett til skyss til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Ta kontakt med skolen din. De vil hjelpe deg å søke eller bestille skoleskyss.

Pris

Skoleskyss er gratis i grunnskolen. For videregående skole gjelder det egne regler.

 

Kriterier og vilkår

Avstanden mellom skole og hjem må overstige

  • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
  • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
  • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

 Vidaregåande skole - informasjon fra Hordaland fylkeskommune:
"I Hordaland nyttar elevane som hovudregel ungdomskort til skoleskyssen. Dette gjeld også elevar med avstand heim-skole over 6 km. Det betyr at funksjonsfriske elevar under 20 år som bur innanfor definerte område med tilfredsstillande kollektivtilbod på fritida ikkje har rett på gratis skolereisekort. Dei må løyse ungdomskort om dei ønskjer skyss.

Unnatak frå denne reglen er elevar over 20 år, eller som bur utanfor dei definerte områda med "tilfredstillande kollektivtilbod". Føresetnaden for fri skoleskyss er at dei oppfyller vilkåra i opplæringslova, dvs at ein har meir enn 6000 meter mellom heim og skole eller av andre særskilde grunnar har rett på fri skoleskyss.

Elevar som ikkje har fylt 16 år før skolestart, må i tillegg til identifikasjonskort og ha med bevis på tildelt skoleplass". http://www.hordaland.no/skoleskyss


 

Om søknadsprosessen

  • Kontakt elevens skole dersom du mener avstanden dit er så lang at eleven har rett til gratis skoleskyss, og er i stand til å bruke buss. Skolen registrerer i Cert (fylkeskommunens administrative system for skoleskyss) som benyttes til bestilling og søknad om skoleskyss.
  • Kontakt Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole dersom avstanden er for kort til å gi gratis skoleskyss, men du mener skoleveien er særlig farlig eller vanskelig.
  • Skolen sender søknad til Hordaland fylkeskommune dersom eleven ikke er i stand til å bruke buss eller dersom busstilbud ikke finnes.Søknad om skyss på grunn av varig funksjonshemming sendes via skolen. Skolen registrerer søknaden i Cert. Legeerklæring leveres skolen som videresender den til fylkeskommunen.
     

Søknad sendes til

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Søknad på grunn av særlig farlig skolevei som er kortere enn 2/4 km, sendes til:
Fagavdeling barnehage og skole
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.