Gå tilbake til:
Du er her:

Hvis du ikke har eller kan få et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har du rett til spesialundervisning. Behovet kan være avhengig av forhold knyttet til eleven selv eller ulike forhold ved det ordinære opplæringstilbudet. Spesialundervisningen skal ha et slikt innhold at det samlede tilbudet gir deg et forsvarlig utbytte av opplæringen. Du skal ha det samme totale undervisningstimetallet som gjelder for andre elever.

Elever med syns- eller hørselsproblematikk kan ha rett på et utvidet timetall.

For elever som mottar spesialundervisning, skal skolen i nært samarbeid med eleven og elevens foresatte utarbeide en individuell opplæringsplan (IOP). Den individuelle opplæringsplanen vil da erstatte læreplanverket "Kunnskapsløftet" på nærmere definerte område.

For elever som får sin opplæring etter en individuell opplæringsplan, kan det kreves fritak fra vurdering med karakter i de fag den individuelle opplæringsplanen omfatter. I fag der det blir gitt flere karakterer (for eksempel i norsk med karakterer i begge skriftlige målformer og i muntlig) kan elevens foresatte velge om fritaket skal gjelde alle karakterene eller bare en eller to av dem.

Elevens foresatte melder fra til skolens rektor om det ønskes fritak fra vurdering med karakter, og i så fall hvilke fag eller deler av fag fritaket omfatter.

Kriterier og vilkår

Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre deg et tilfredsstillende utbytte av opplæringen før pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) foretar en sakkyndig vurdering.

Det må utarbeides en sakkyndig vurdering/tilråding som du kan legge til grunn for søknad om spesialundervisning.

Om søknadsprosessen

Du eller foreldrene dine kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om du trenger spesialundervisning og også hvilken opplæring du eventuelt trenger.

Vedlegg

Før rektor kan fatte nødvendig vedtak, må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT. Foresatte kan selv kontakte PPT for å få vurdert om eleven har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, eller de kan gi samtykke til at skolen henviser eleven til PPT.

Søknad sendes til

Søknad om spesialundervisning rettes til rektor ved den skolen der eleven går.

Saksbehandling

Før det blir foretatt en sakkyndig vurdering og før spesialundervisning blir satt i verk, skal det innhentes samtykke fra deg eller foreldrene dine. Du eller foreldrene dine har rett til å se den sakkyndige vurderingen og til å uttale dere før vedtaket blir gjort. Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innholdet og organiseringen av spesialundervisningen.

Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Når det skal vurderes hvilket opplæringstilbud eleven skal ha, skal det særlig legges vekt på framtidsutsiktene til eleven. Elever med spesialundervisning skal ha samme mulighet til å nå sine realistiske opplæringsmål, som andre elever har til å nå sine mål.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se opplæringslova kap. 5 Spesialundervisning

Lover