Gå tilbake til:
Du er her:

Barn med spesielle behov i førskolealder

Spesialpedagogisk hjelp
Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp etter Barnehageloven § 19 a

Det er foresatte som søker om spesialpedagogisk hjelp med hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller PP-tjenesten.

Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp. Se Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, kan søke om å få gratis skyss til tilbudet
Barnehager som inkluderer funksjonshemmede barn, kan søke om å få styrket sin grunnbemanning. Det er barnehagen v/styrer som søker om dette.

Tilrettelegging i barnehage
Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud (Lov om barnehage § 19 g.)

Det er foresatte som skal søke om tilretteleggingen. Foresatte kan få hjelp av barnehagen

Kriterier og vilkår

For å få spesialpedagogisk hjelp,  må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT som fastslår retten til spesialpedagogisk hjelp.

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, kan søke om å få gratis skyss til tilbudet.

For å få kommunal tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne, trenger en ikke sakkyndig vurdering fra PPT.
 

Om søknadsprosessen

Det er foresatte som søker om tilrettelegging eller spesialpedagogisk hjelp. Foresatte kan få hjelp og veiledning fra barnehagens styrer eller PP-tjenesten.

Informasjon om tjenesten kan en også få i barnehagene, hos PPT, på helsestasjoner, på sosialkontorene og hos barnevernstjenesten.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Søknad sendes til

Fagavdeling barnehage og skole,
Seksjon for spesialpedagogisk tjenester
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Søknader behandles kontinuerlig, men søknader som gjelder neste barnehageår vil bli besvart innen utgangen av andre uke i juni.

Saksbehandlingstid

Søknader behandles kontinuerlig.

Dette gjelder ikke for søknader til neste barnehageår.

Klagemulighet

Tildeling av ressurser til tilrettelegging i barnehagen og spesialpedagogisk hjelp er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det kan klages på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Klagen sendes til den instans som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen opprettholder vedtaket, sendes klagen videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.