Gå tilbake til:
Du er her:

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt er Bergen kommunes tilbud til mennesker i akutte livskriser. Dette kan være alvorlige livshendelser som ulykker, tap av nære personer i brå død eller selvmord, vanskelige samliv eller samlivsbrudd.

Ansatte ved Livskrisehjelpen er psykiatriske sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid. De tilbyr samtale, rådgivning og hjelp til selvhjelp. De kan også informere om andre hjelpeinstanser, og formidle kontakt. Livskrisehjelpen er også inngangsport til bydelenes kriseteam.

Henvendelser skjer ved telefonkontakt eller direkte oppmøte på Bergen legevakt.
Du trenger ingen avtale eller henvisning, men ring gjerne på forhånd:
Tlf. 55 56 87 54.

Åpningstidene er:
Hverdager: kl. 08:30 - 22:30
Helg / helligdager kl. 12:00 - 20:30.

Du kan også kontakte Livskrisehjelpen for å komme med bekymringsmelding om alvorlig psykisk sykdom hos personer som ikke selv søker hjelp. Livskrisehjelpen gir råd og veiledning og kan kontakte fastlege om behov.

Tjenesten er gratis. Ved legekonsultasjon gjelder vanlige takster.

Kriterier og vilkår

Livskrisehjelpen er et tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Bergen kommune.

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Klage
Dersom du mener du ikke har mottatt nødvendig helsehjelp fra kommunen eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du etter kommunehelsetjenesteloven påklage dette. I klagen må du beskrive hvilke forhold det klages over. Kommunen vil kunne gi deg veiledning, eller du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Hordaland.

Klagen kan sendes til Helsetilsynet i Hordaland eller til den instans i kommunen som har behandlet saken. Det anbefales at klagen sendes først til kommunen slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå. Dersom kommunen er uenig i din vurdering, videresendes klagen til Helsetilsynet.

Klager eller tilbakemeldinger på tjenester ved Legevakten sendes til:
Bergen legevakt
v/ Legevaktsjefen
Solheimsgaten 9
5058 Bergen

Dersom du mener at du har fått en skade etter behandlingssvikt i helsetjenesten kan du ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav.

Relatert informasjon