Gå tilbake til:
Du er her:

Utsatt eller framskutt skolestart

Skolestart for 6-åringer:
Barna starter vanligvis i grunnskolen det kalenderåret de fyller seks år.  Alle som er registrert i folkeregisteret i Bergen, vil innen jul året før skolestart få tilsendt et innmeldingsskjema fra den skolen barnet hører til og har fått plass på. Dersom du ikke har mottatt skjema, kan du laste ned skjemaet nedenfor og sende det til skolen.

Du kan søke om utsatt eller tidligere skolestart. Utsatt skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller sju år. Tidligere skolestart innebærer skolestart det året barnet fyller fem år. Les mer under "Kriterier og vilkår" og "Om søknadsprosessen".

Kriterier og vilkår

Eleven har rett til utsatt skolestart hvis det etter sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.
I tillegg kan kommunen vedta utsatt skolestart i særlige tilfelle. Også her må man ha en sakkyndig vurdering, og samtykke fra foreldrene.

For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april. Det må foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT og skriftlig samtykke fra foreldrene.
Foreldrene  har muligheten til å innhente uttalelse fra andre sakkyndige som et supplement til den sakkyndige vurderingen fra PPT. Dette må imidlertid bekostes av foreldrene selv.

Om søknadsprosessen

Utsatt skolestart:
Kontakt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som betjener din bydel dersom du ønsker å få vurdert om barnet bør utsette skolestarten. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad om utsatt skolestart. PPTs sakkyndige vurdering må legges ved.

Tidligere skolestart:
Kontakt pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som betjener din bydel dersom du ønsker å få vurdert om barnet er modent nok til å begynne på skolen et år for tidlig. Når PPT har skrevet en sakkyndig vurdering om dette, kan du sende en begrunnet søknad om tidligere skolestart. PPTs sakkyndige vurdering må legges ved.

Her finner du lenke til de Pedagogisk psykologiske sentrene som har PPT som underavdeling:

 

Vedlegg

Dersom du søker om utsatt eller tidligere skolestart må du vedlegge en sakkyndig vurdering fra PPT.

Søknad sendes til

Søknad om tidlig skolestart eller utsatt skolestart sendes til:

  • Fagavdeling barnehage og skole - Seksjon skole
    Postboks 7700
    5020 Bergen

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.