Gå tilbake til:
Du er her:


Alle grunnskoler og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent av privatskoleloven, skal ha tilgang på skolehelsetjeneste. Tjenesten er et tilbud til alle skoleelever under 20 år. Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning, gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner og kan, når det er behov for det, henvise videre til annet helsepersonell som fastlege, tannlege eller til en spesialist. Tjenesten samarbeider med skolen om et program for helseopplysning.

Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Såkalt "Åpen dør" har en sentral plass i tjenestetilbudet. Skolehelsetjenesten har regelmessig trefftid på skolene og elevene kan snakke med helsesøster uten førehandsavtale.

Grunnvaksinasjon begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger et nasjonalt program. For å vedlikeholde immuniteten fra sped- og småbarnsalder tilbys oppfriskningsdoser i skolealder. Foresatte vil få skriftlig melding om tidspunktene for påfyllingsdoser.

Fra og med skoleåret 2009/2010 tilbys vaksine mot livmorhalskreft (HPV-vaksine) til jenter i 7. klasse. Vaksinen settes i overarmen og for å blir fullvaksinert må det gis tre doser fordelt over 6 - 12 måneder. Foresatte og elever får tilsendt  informasjonsbrosjyre om HPV-vaksine, samt eget samtykkeskjema.

Finn din skole her:
Grunnskolen i Bergen 
Videregående skoler
 

Pris

Tjenesten er gratis.

 

Kriterier og vilkår

Du er skoleelev og under 20 år.

 

Om søknadsprosessen

Skolehelsetjenesten tar kontakt med elevene for at de skal få sin rettmessige helseundersøkelse og vaksiner i basisprogrammet. I tillegg kan den enkelte elev og dennes foreldre ta kontakt med skolehelsetjenesten ved behov.

 

Klagemulighet

Om vi ikke oppfyller våre forpliktelser:

 

 

 


  • Ta først kontakt med tjenesteyteren

  • Hvis klagen ikke fører frem, ta kontakt med resultatenhetsleder

  • Som mottaker av tjenester kan du etter pasientrettighetsloven også klage til Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Hordaland på selve utførelsen av tjenesten. Klagen først sendes til kommunen v/ resultatenhetsleder slik at saken gis mulighet til å bli løst på lavest nivå.

     
  •  
  •  

 

 


Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.