Gå tilbake til:
Du er her:

Skoler kan kjøpe logopedhjelp fra Bergen voksenopplæring.

Enheter som selv ikke har logopedisk kompetanse kan henvende seg for bistand til direkte oppfølging av elever, rådgiving og veiledning, eller kombinasjoner av dette. Tjenestene skal være spesifikt rettet mot det logopediske fagfeltet.

Pris

Kostnaden faktureres etter forbrukt tid, kr 610.- pr time pr. jan. 2016

Tidsberegning
Logopeden listefører all medgått tid. Det vil si: undervisningstid, inklusive tilhørende for- og etterarbeid, annet arbeid, slik som administrasjon, møtevirksomhet, veiledning, rapportskriving etter utredninger samt reisetid.

Fakturering
For skoler der vi har enkeltstående, kortvarige oppdrag sendes faktura umiddelbart etter avslutning. For skoler der vi har oppdrag i hele eller halve skoleår, sendes faktura hvert halvår.

Kriterier og vilkår

Dersom skolen søker om logopedtjenester som en del av et spesialpedagogisk tilbud, skal de logopediske tiltakene være tilrådet i sakkyndig vurdering fra PPT og inngå i elevens enkeltvedtak.

Avtale om tjenestens omfang og organisering.

 • Både tjenesteyter og tjenestemottaker kan ha behov for å avklare rammene for tiltaket. Logopeden må derfor gjøre en avtale med skolens kontaktperson/økonomiansvarlige om omfang og varighet av tiltaket.
 • Ved behov for endring i omfang eller varighet må dette avtales med skolens administrasjon i forkant.
 • Skolen må:
  • Sørge for å ha egnete lokaler for logopeden.
  • Sørge for nødvendig informasjon til eleven og foresatte.
  • Sørge for å ha gode interne rutiner for å melde fra til logopeden om eventuelle endringer, eller hvis elever er borte fra skolen.

Den enkelte skole har i utgangspunktet ansvar for all kontakt med foresatte.

Dersom logopeden har direkte kontakt med foresatte, skal skolen ha kjennskap til art og omfang av dette.

Dersom logopeden har behov for direkte kontakt utenom skoleverket med andre instanser som har kjennskap til eleven, slik som, PPT, BUP, Statped, eller andre tjenester, må skolen innhente samtykke fra foresatte.  NB! Noen instanser krever skriftlig samtykke.

Logoped kan delta på skolens samarbeidsmøter, tilbakemeldingsmøter, o.l. med foresatte og andre instanser dersom skolen ønsker dette.

Om søknadsprosessen

Skolene søker på eget skjema.

Dersom skoler ønsker å drøfte en sak før henvisning, kan en ta direkte kontakt med en logoped for avtale om dette.

Søknad sendes til

Bergen voksenopplæring
Sandbrogaten 5-7,
5003 Bergen

Saksbehandling

Mottatte saker behandles på følgende måte ved Bergen voksenopplæring:

 • Saker registreres og fordeles deretter i egne fordelingsmøter etter plan som ledelsen ved BVO setter opp.
 • Dersom ikke alle saker kan fordeles, har ledelsen ved BVO ansvar for å administrere venteliste og melde fra om ventetid til skolene det gjelder.

Oppstartsprosedyrer

Når logoped har mottatt et oppdrag, har logopeden ansvar for administrering, planlegging og gjennomføring av all videre aktivitet i saken. Dette innebærer at logopeden må:

 • Opprette kontakt med aktuelle kontaktpersoner på skolene for avtale om oppstart innen en uke etter at saken er fordelt.
 • Kontakten med skolene kan skje pr. telefon eller e-post og bør loggføres.
 • E-postkorrespondanse med skolene arkiveres av den enkelte logoped til oppdraget er avsluttet.

Rapporter

 • Rapport etter gjennomførte oppdrag stiles og sendes til den skolen som er oppdragsgiver. I rapporten skal det fremgå hva logopeden har gjort, og hvilke behov eleven har for videre oppfølging i skolens egen regi. Det skal også fremgå i rapporten hvilke vedlegg som følger med rapporten.
 • Det er skolens ansvar å videreformidle rapporten til elevens foresatte og evt. andre aktuelle instanser.

Prosedyrer ved avslutning av oppdrag

 • Saker avsluttes fortløpende etter endt oppdrag, eller etter overenskomst med oppdragsgiver.
 • Logopeden leverer oversikt over avsluttede saker og saker som den enkelte skole ønsker skal fortsette, til administrasjonen ved BVO ved slutten av hvert halvår.
 • For skoler der vi har enkeltstående, kortvarige oppdrag sendes faktura umiddelbart etter avslutning. For skoler der vi har oppdrag i hele eller halve skoleår, sendes faktura hvert halvår.

Har du spørsmål?

Kontakt Bergen Voksenopplæring - skole og kompetansesenter

Vis i kart

Besøksadresse:
Sandbrogaten 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:30.