Gå tilbake til:
Du er her:

En del barn som bruker legemidler i det daglige, har behov for hjelp til å få tatt legemidlene. Foreldrene vil i de aller fleste tilfeller ivareta oppgaven med å gi barnet nødvendige legemidler i kraft av foreldreansvaret. I en del situasjoner vil imidlertid foreldrene ikke ha mulighet til å gi den hjelpen barnet trenger. Dette vil i første rekke dreie seg om den tiden barnet oppholder seg i barnehage, skole eller skolefritidsordning eller på leirskoleopphold og turer i regi av barnehage, skole og SFO. Som oftest vil barn som har behov for legemidler, kunne delta i barnehagen, i ordinær undervisning og i aktiviteter i skolefritidsordningen på linje med andre barn, dersom de får hjelp til å håndtere legemidlene de har behov for.

I slike tilfeller reises spørsmålet om hvem som har det overordnede ansvaret for å sørge for at barnets behov blir dekket. Problemstillingen er aktuell når legemiddelhåndteringen ikke krever helsefaglig kompetanse og derfor ikke gir rett til nødvendig helsehjelp etter helselovgivningen. Dette gjelder særlig legemidler som er tilsynelatende enkle å gi og administrere, men hvor det å vurdere virkninger og bivirkninger ikke alltid er like enkelt, som ved for eksempel håndtering av medisiner til barn med ADHD og diabetes. Ansvaret for å sørge for hjelp til legemiddelhåndtering i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er i dag ikke uttrykkelig regulert verken i helselovgivningen, barnehagelovgivningen eller opplæringslovgivning.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har utarbeidet et rundskriv (I-/2008) for hvordan dagens regelverk er å forstå.
I rundskriv 17/2008 har Bergen kommune beskrevet Rutiner for håndtering av legemiddel i barnehager og skoler

Kriterier og vilkår

Det er i utgangspunktet foreldrene eller andre foresatte som i kraft av foreldreansvaret må sørge for at barnet får legemidler på rett måte og til rett tid i tråd med behandlende leges rekvirering. Foreldreansvaret begrenses av barnets med- og selvbestemmelsesrett, som øker med alderen. Fra fylte syv år skal barnet høres i personlige forhold, og fra fylte 12 år skal det legges vekt på hva barnet mener. Ved fylte 16 år inntrer den helserettslige myndighetsalder som gir barnet en selvstendig rett til å samtykke til helsehjelp.

Barnehagen
Hvis et barn har behov for legemidler mens det oppholder seg i barnehagen, må foreldrene i hvert enkelt tilfelle avtale med barnehagen om den kan bistå med legemiddelhåndteringen. Foreldrene kan ikke pålegge barnehagen å gi barnet legemidler. Det er viktig at barnehagen og foreldrene i fellesskap kommer fram til gode løsninger.

Skolen
For at retten og plikten til grunnskoleopplæring skal være reell for alle barn, er det derfor tolket som en del av kommunens overordnede ansvar å sørge for at elever med behov for bistand med legemiddelhåndtering, får den hjelpen de trenger for å kunne fungere i skolehverdagen. Om det vil være forsvarlig å la læreren ivareta oppgaven med å gi barnet legemidler, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Momenter av betydning vil være legemidlets styrke og eventuell skadeevne, oppgavens omfang, elevens helsetilstand og alder. I tillegg kan det ha betydning at håndteringen av legemidler i skolen skjer i en situasjon der læreren også skal håndtere medelever og undervisning. Videre vil det ha betydning om læreren i forbindelse med medisineringen må foreta en vurdering av elevens helsetilstand.

SFO
I opplæringsloven stilles det visse krav til innholdet i skolefritidsordningen. Blant annet skal skolefritidsordningen gi barna "omsorg og tilsyn". For at et barn som har behov for hjelp til å ta legemidler, skal kunne benytte seg av tilbudet, er det tolket som en del av kommunens overordnede ansvar for skolefritidsordningen å sørge for slik hjelp når barnet oppholder seg i skolefritidsordningen

Om søknadsprosessen

Rutinene bør utarbeides i samarbeid med foreldrene og må bygge på samtykke fra foreldrene eller andre foresatte. Det anbefales at det utarbeides en skriftlig samtykkeerklæring som bør inneholde:

 • skolens navn
 • navn på barnet og foreldre
 • navn på den eller de ansatte som skal håndtere legemidlene
 • kontaktinformasjon til foreldre og lege eller annet involvert helsepersonell, eventuelt kompetansemiljø
 • oversikt over legemidlene: type, styrke, form, mengde
 • avtalt tid for medisinering og kommentarfelt for eventuelle omstendigheter
 • eventuell oppsummering/sjekkliste for foreldre/barnets ansvar og oppgaver
 • enhetsleders (dvs. rektor eller annen overordnet ansvarlig person) signatur og dato for underskrift
 • foreldres signatur og dato for underskrift
 • skjema for utdeling av legemidler
 • relevante helseopplysninger, for eksempel oversikt over aktuelle legemidler (som vedlegg eller i egen perm) og instruks for akuttmedisinering (som vedlegg eller i egen perm)
 • opplæring og ansvarlig for dette
 • ansvar for oppdatering/fornying av samtykkeerklæringen
 • samtykke til å kontakte helsepersonell
 • annet (notatfelt, sjekkliste, henvisninger, kompetansemiljø, foreninger og lignende).

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.