Gå tilbake til:
Du er her:

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 

I byfjellene anses veg som ikke er opparbeid for kjøring med bil som utmark. Det samme gjelder opparbeidet veg som ikke er brøytet for kjøring med bil.

For kjørebehov på strekningene Skansemyren - Fløyen - Rundemanen og Eidsvåg - Munkebotn viser vi til tjenesten Kjøretillatelse til byfjellene.

Pris

Tjenesten er gratis.

Kriterier og vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøskuter til og fra hytter.

For byfjellene nevnes spesielt:
Nødvendig transport av tungt utstyr som materialer, maskiner og lignende i forbindelse med vedlikehold av hytter defineres som et særlig behov.

Vilkår:
Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen. Vilkår kan blant annet være knyttet til:

  • Trase for motorferdsel
  • Antall turer
  • Tidsrom
  • Krav om melding til kommunens vaktsentral (nedslagsfelt drikkevann)

Om søknadsprosessen

Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Søknad om bruk av fartøyer (båt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor) eller landing og start med luftfartøy (fly, helikopter og lignende) må være inne hos Bymiljøetaten senest én uke før motorferdsel finner sted.

Ved søknad om bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter og olignende) må søknad være inne hos Bymiljøetaten senest fire uker før motorferdsel skal finne sted.

Vedlegg

  • Ved transport av funksjonshemmede må legeattest vedlegges
  • Ved transport til hytte må eierforholdet dokumenteres
  • Kart som viser kjøretraseen
  • Eventuell dokumentasjon av særlig behov

Søknad sendes til

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Se blant annet naturmangfoldloven § 7 og småbåtloven §§ 38, 39 og 40.

Se også motorferdselsloven § 4 og § 5, havne- og farvannsloven §§ 13, 14 og 42, og plan- og bygningsloven §§ 11-7, 11-11 og 12-7.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Relatert informasjon

Beslektede tjenester