Gå tilbake til:
Du er her:

Handikap kort /HC-kort

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Ofte stilte spørsmål og svar knyttet til søknadsprosessen og bruk av HC-kort, finner du under overskriften «Relatert informasjon» nederst på denne siden.

Har du generelle spørsmål om søknadsprosessen og utfylling av skjema, kan du kontakte Innbyggerservice (telefon: 55 56 55 56). For spørsmål som gjelder oppfølgning av søknaden din, kan du ringe Bymiljøetatens kundesenter og få snakke med en saksbehandler. Saksbehandlerne for HC-kort er tilgjengelig på telefon fra 10:00 til 14:00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. 

Vi anbefaler at du sender oss søknaden sammen med legeerklæring og annen dokumentasjon. Mal for legeerklæring finner du under skjema lengre nede på siden.

Elektroniske søknadsskjema:

Kriterier og vilkår

Hvem kan søke?

To vilkår må være oppfylt for at søknaden din om parkeringstillatelse som fører kan innvilges:

 • Du må dokumentere at du har et særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet
 • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du ikke kan gå eller har store vansker med å bevege deg over noen lengde

Søker du som passasjer, må et tredje vilkår også være oppfylt:

 • Du må ha behov for regelmessig hjelp utenfor motorvogn

Vi gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

Også institusjoner kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

 

Om søknadsprosessen

Hvordan søke?
For å søke om parkeringslettelse må du fylle ut elektronisk søknadsskjema eller et papirskjema. Skjema finner du lengre oppe på siden.

Slik søker du ved å bruke elektronisk søknadsskjema:

Følg linken til det aktuelle skjemaet lengre oppe på siden og logg deg inn.
Les innledningsteksten i skjemaet nøye, her står det beskrevet
hvordan du skal fylle ut skjemaet.

En søknad skal inneholde:

 • ferdig utfylt søknadskjema
 • legeerklæring
 • kopi av gyldig førerkort om du søker som fører eller gyldig ID-kort om du søker som passasjer
 • bilde av deg selv
  Dette gjelder både for deg som søker for første gang, og for deg som søker på nytt.

I søknaden må du beskrive hvorfor du ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet på stedene du besøker. Vi anbefaler at du fyller ut skjemaet nøye, slik at vi får et godt bilde av dine behov.
Tenk derfor gjennom følgende spørsmål:

 • Hvor har du problemer med å parkere, og hvor ofte er du der? (Oppgi gateadresse. Vær så nøyaktig som mulig, da dette vil forenkle saksbehandlingen.)
 • Hvorfor har du behov for parkeringslettelse der?
 • Hvor viktig er dette behovet for deg?
 • Hva slags parkeringsplasser finnes der?
 • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
 • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege? Legg gjerne ved dokumentasjon om det er tilfelle.

Legeerklæring
Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler, og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Det er viktig at legen din gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurderingen av din forflytningsevne.

Bruk av parkeringstillatelsen
Ved parkering skal kortet ligge godt synlig bak frontruten for kontroll.

Parkeringstillatelsen er personlig og kan ikke benyttes av andre enn deg som er gitt kortet. Parkeringstillatelsen er knyttet til deg som person, og ikke bilen (unntak for institusjonskort), og du må alltid være med i bilen når kortet brukes.

Du må levere tilbake kortet når du ikke lenger disponerer bil, eller når grunnlaget for tildelingen ikke lenger er til stede. Du må også levere inn kortet når det ikke lenger er gyldig. Vi kan trekke tilbake parkeringstillatelsen ved misbruk eller endrede forhold som gjør at vilkårene for parkeringstillatelsen ikke lenger er oppfylt.

Ønsker du hjelp med å sende inn skjemaet? Kontakt Innbyggerservice på telefon: 55 56 55 56, adresse: Kaigaten 4. Ved eventuelt oppmøte må du huske å ta med all dokumentasjon som skal legges ved søknaden. Kan dette medbringes elektronisk vil det forenkle søknadsprosessen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klageskjema finner du nederst på siden under «Relatert informasjon».

 

Lover og retningslinjer

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Forvaltningsloven gir regler for søkers rett på begrunnelse av et vedtak og anledning til å klage.

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.