Gå tilbake til:
Du er her:

Skyss til funksjonshemmede barn i barnehage

Barn som mottar spesialpedagogisk hjelp i barnehage kan etter Lov om barnehage § 19 f ha rett til skyss mellom hjem/avlastning og barnehage de dagene barnet mottar spesialpedagogisk hjelp.

Kriterier og vilkår

Det skal begrunnes at det er knyttet vesentlig større byrde til skyss av barnet enn til skyss av andre barn.

Om søknadsprosessen

Styrer i barnehagen vil kunne veilede om informasjon om skyss. Det søkes om skyss på individuelt grunnlag, og det er foreldre/foresatte som søker, med attestasjon fra barnehagens styrer. I søknaden må en grunngi hvorfor skyssen av barnet til og fra barnehagen er vesentlig mer byrdefullt enn for andre foreldre med barn i barnehagen. Dersom årsaken ligger andre steder enn hos barnet må dette dokumenteres (eks. sykdom hos foresatte). Vedtak om tildelt spesialpedagogisk hjelp legges ved søknaden. Kommunen har vedtaksmyndighet i saker som omhandler skyss for barn under skolepliktig alder. Skyss tildeles for en periode om gangen. Vedtak om skyss er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Endelig klageorgan er Fylkesmannen i Hordaland. Ved søknad om skyss, fylles det ut et eget skjema.
 

Søknadsfrist

Søknad kan sendes hele året

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett,
Seksjon for spesialpedagogiske tjenester,
Postboks 7700,
5020 Bergen.

Saksbehandling

Søknadene vil bli behandlet fortløpende

Saksbehandlingstid

Søknadene vil bli behandlet fortløpende

Klagemulighet

Vedtak om skyss er et enkeltvedtak etter Forvaltningsloven. Det er knyttet klagerett til vedtaket. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar.