Gå tilbake til:
Du er her:

Har du en byggesøknad som krever dispensasjon fra avstand til veg etter veglova må du søke til Bymiljøetaten om dispensasjon. Byggegrensen ivaretar krav til vegsystemet og trafikken med hensyn til vedlikehold, drift, brøyting og sikkerhet. Det inkluderer også krav til fri sikt og arealbehov ved mulig vegutvidelse.

Kriterier og vilkår

Byggegrense er en grense fastsatt i vegloven eller i medhold av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Byggegrensen er fastsatt av hensyn til vegsystemet og trafikken og forteller hvor det ikke er tillatt med byggverk eller andre faste innretninger, uten særskilt tillatelse jf. vegloven § 30. «Andre faste innretninger» for eksempel reklameskilt, løskiosk, murer, vegetasjon og gjerder som hindrer fri sikt. Hovedregelen for byggegrensen langs kommunal veg skal være 15 meter fra midtlinjen av vegbanen, jf. veglova § 29 andre ledd. Fra midtpunktet i et vegkryss med riksveg er byggegrensen 60 meter og 40 meter i andre kryss, jf. Veglova § 29 fjerde ledd.
 

Om søknadsprosessen

Skal du søke benytter du elektronisk søknadsskjema, som du finner under overskriftetn "skjema".
Søknad skal inneholde:
- brev med beskrivelse av tiltaket/hva du skal bygge eller endre
- situasjonskart M=1:500/1:1000, der plassering og avstand mellom bygg/tiltak og veg er vist og målsatt

Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg, må du legge ved søknad om dette.

Bymiljøetaten gir vedtak når søknaden gjelder innenfor uregulert område. Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Er området/eiendommen regulert etter plan og bygningsloven for det området hvor byggverket skal oppføres, må du sende søknad til Etat for byggesak og private planer. Uttalelse fra Bymiljøetaten legges ved søknaden til Etat for byggesak og private planer.

 

 

Søknadsfrist

Saksbehandlingstiden er innenfor fire uker og det orienteres om klagemulighet når søknaden er behandlet.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 14:30.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.