Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge, eller oppføre mur eller annen fast anretning, nærmere enn 15 meter fra midtlinje kommunal veg og byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan, må du søke Bymiljøetaten om dispensasjon fra avstand til veg etter veglova. 

Byggegrensen skal ivareta krav til vegsystemet, trafikksikkerheten, vedlikehold og drift av vegnettet, arealbehov ved utvidelse av vegen, og miljøet på eiendommene langs vegen.  Dette inkluderer også krav til frisikt.

Tjenesten er gratis.

Bergen kommune er testkommune i et pilotprosjekt i regi av Statens vegvesen, som skal gjøre det enklere å søke om dispensasjon. Nedenfor finner du lenke til nytt søknadsskjema.

 

Kriterier og vilkår

Byggegrensen er fastsatt av hensyn til vegsystemet og trafikken og forteller hvor det ikke er tillatt med byggverk eller andre faste innretninger, uten særskilt tillatelse jf. vegloven § 30.

«Andre faste innretninger» for eksempel reklameskilt, løskiosk, murer, vegetasjon og gjerder som hindrer fri sikt. Hovedregelen for byggegrensen langs kommunal veg skal være 15 meter fra midtlinjen av vegbanen, jf. veglova § 29 andre ledd.

Fra midtpunktet i et vegkryss med riksveg er byggegrensen 60 meter og 40 meter i andre kryss, jf. Veglova § 29 fjerde ledd.
 

Om søknadsprosessen

Skal du søke benytter du elektronisk søknadsskjema.

For at søknad om dispensasjon fra byggegrense langs kommunal veg skal behandles, den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av tiltaket/hva du skal bygge eller endre. Dette kan du beskrive i søknadsskjemaet
  • Situasjonskart M=1:500/1:1000 som viser plassering av tiltak, og minste avstand mellom tiltak og vegmidte er målsatt. Minste avstand må påføres for alle nye tiltak som omsøkes

Dersom det er sannsynlig at tiltaket vil kunne påvirke sikt i avkjørsel eller veg, må situasjonskart også vise sikttrekant for avkjørsel.

Gjelder dispensasjonssøknaden byggverk som medfører etablering av, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg, må du legge ved søknad om dette.

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

Bymiljøetaten gir vedtak når søknaden gjelder innenfor uregulert område. Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Er området/eiendommen regulert etter plan- og bygningsloven for det området hvor byggverket skal oppføres, må du sende søknad til Plan- og bygningsetaten. Uttalelse fra Bymiljøetaten legges ved søknaden til Plan- og bygningsetaten.

 

 

Søknadsfrist

Saksbehandlingstiden er innenfor fire uker og det orienteres om klagemulighet når søknaden er behandlet.

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. Lørdag og søndag har vi stengt.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 15:00.