Har iverksatt hastetiltak i barnevernet

Etter at byrådet ble kjent med innholdet i to tilsynssaker knyttet til barnevernet i Bergen kommunen, har byrådet iverksatt flere hastetiltak.

Statsforvalteren i Vestland la torsdag 22. september frem tilsynssak som avdekket svikt i samhandling internt i helse- og barnevernstjenestene i Bergen kommune. Torsdag 29. september la statsforvalteren frem en ny tilsynssak som avdekket alvorlige mangler i oppfølging fra barnevernet

Fredag 30. september har fungerende byrådsleder Thor Haakon Bakke og sosialbyråd Katrine Nødtvedt orientert gruppelederne i bystyret om tiltak knyttet til de to tilsynssakene. Under følger hovedpunktene i orienteringen som gjelder de akutte oppfølgingspunktene etter tilsynssakene.

LES OGSÅ: Valhammer: – Beklager at dere ikke ble fanget opp tidligere

Akutte hastetiltak i tjenesten

Etat for barn og familie har iverksatt følgende hastetiltak i forbindelse med de to tilsynssakene:

  • Har evaluert og endret rutiner for oppfølging av barn i hjemmeskole.
  • Det er satt inn flere ressurser for å gjennomgå funn i diverse rapporter.
  • Innført ukentlige møter om avvik i enhetene (tidligere månedlige møter).
  • Fagdager med opplæring av nyansatte og erfarne.
  • Det er satt av fire timer per uke til drøftingsmøter med enhetsleder, psykolog og jurist tilgjengelig for kontaktperson og avdelingsleder, der saker kan meldes inn til beslutning eller en tverrfaglig drøfting. (Fana/Ytrebygda)
  • Internopplæring i alle avdelinger med tjenestens jurister om barns rett til medvirkning og barnevernlovens krav om forsvarlighet. (Fana/Ytrebygda)
  • Økt staben med en juriststilling for å kunne gi tilstrekkelig med veiledning, fagstøtte og opplæring til tjenestens barnevernfaglig ansatte. (Fana/Ytrebygda)
  • Enhetsleder har lederoppfølging med hver enkelt avdelingsleder hver annen uke. Styringsverktøy brukes aktivt i disse samtalene.(Fana/Ytrebygda)
  • Reviderer og oppdaterer felles prosedyre for behandling av bekymringsmeldinger.


Oppstart av felles mottak-prosjekt

I tillegg har Bergen kommunen startet et prosjekt med mål om å etablere et felles mottak for alle henvendelser til barnevernet.  Dette inngår i en planlagt reform av barnevernet der hovedtrekkene er: 

Kjernebarnevern og felles mottak: Det skal være én dør inn for brukerne. Dette for å sikre bedre og samlede tjenester for de med størst behov.

Forebygging og samarbeid: Skal sikre tidlig innsats og lokalt tilpassede tiltak i byområdene, samt bedre tilgang til etablerte lavterskeltilbud. Sørge for nettverk på tvers av enheter for alle medarbeidere.

Styrke kompetanse og kvalitet i tjenestene gjennom store organisatoriske grep.