Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kompetansesenter for læringsmiljø (BKL) hjelper skoler med å legge til rette tilbudet for elever med samhandlingsvansker. BKL har blant annet utviklet læringsarenaer der elever kan få en alternativ skoledag hver uke.

Opplæringen på de alternative arenaene foregår i små grupper i nært samarbeid med nærskolen. Det er nærskolen som har ansvar for helheten i opplæringen. Tilbudet på de alternative arenaene skal støtte dette arbeidet, slik at du igjen skal kunne få hele opplæringen din sammen med klassen eller gruppen.   

Undervisningen på de alternative arenaene legger vekt på høy grad av elevaktivitet og praktiske arbeidsmåter. Den har særlig fokus på å utvikle de grunnleggende ferdighetene og sosial kompetanse.  

Sandviken maritime

Sandviken maritime arena holder til ved Kystkultursenteret i Sandviken. Innholdet i opplæringen består av læring og faglig arbeid gjennom fiske, fangst og andre aktiviteter knyttet til båt- og sjøliv. Arbeidet skjer også gjennom vedhogst, bygging av gapahuker, lavvoer og turstier.  Elevene får i tillegg delta på idretts- og fritidsaktiviteter.

Posidriv
Posidriv holder til på Michelsens Plass i Tellevikveien i Åsane. Undervisningen er en kombinasjon av praktisk arbeid og ulike læringsaktiviteter samtidig som det blir lagt vekt på å utvikle sosial kompetanse og gode relasjoner.

Mellomtrinnsprosjektet

Mellomtrinnsprosjektet holder til i egne lokaler i Alvøen fabrikk og i Naustet på Alvøen kai.  Innholdet i dette prosjektet er tett oppfølging av det faglige arbeidet på hjemmeskolen, praktiske aktiviteter ofte knyttet til båt- og sjøliv og fysiske aktiviteter.

Alvøenprosjektet

 Alvøenprosjektet har sin base i Naustet på Alvøen kai.  Innholdet består av arbeidstrening der elevene får kjennskap til ulike håndverksfag gjennom ulike praktiske oppdrag i lokalmiljøet. Ulike faglige tema blir direkte knyttet til det praktiske arbeidet.

Ta kontakt med hjemmeskolen for å få informasjon om de ulike tilbudene.

Du søker på eget skjema. Det må foreligge en sakkyndig vurdering som tilrår at eleven får deler av sin opplæring på alternativ arena.    

Søknaden sender du til:
Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø
Årstadgeilen 25 B
5009 Bergen

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

  • Elevens hjemmeskole.
  • PPT i ditt byområde.
  • Rektor ved Bergen Kompetansesenter for Læringsmiljø på telefon 53033900.
Søknad om plass i alternative opplæringstilbud

Nyttig innhold