Elever har rett på spesialundervisning dersom de ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Hvis eleven er under 15 år, er det foreldre som samtykker om spesialundervisning. Elever over 15 år må samtykke selv.  

Ta kontakt med skolen dersom du eller foreldrene dine mener at du ikke får et tilfredsstillende utbytte av undervisningen. Da plikter skolen å finne arbeidsmåter som passer bedre for deg. Hvis du likevel ikke får et tilfredsstillende utbytte, kan skolen be Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om å vurdere om du trenger spesialundervisning.  Før skolen kontakter PPT, må foreldrene dine skrive under på at dere ønsker dette. Hvis du er over 15 år, skriver du under selv.

PPT undersøker saken og lager en rapport som kalles sakkyndig vurdering. Den sier om du har rett på spesialundervisning eller ikke.  Den skal også si noe om hvor mye spesialundervisning du trenger og om innholdet. Du og foreldrene dine har rett til å se den sakkyndige vurderingen og til å uttale dere om innholdet.

 

Hvis du er under 15 år, er det dine foreldre som søker om spesialundervisning. Hvis du er over 15 år, søker du selv. Se søknadsskjema. Søknaden sender du til rektor ved skolen der du er elev. Du må legge ved den sakkyndige vurderingen fra PPT i søknaden. 

Vedtak om spesialundervisning

Rektor behandler søknaden og gjør vedtak. Vedtaket skal være så tydelig at du forstår hvordan spesialundervisningen vil bli. Du skal få informasjon om hvor mye tid som blir satt av til spesialundervisning, hva innholdet skal være og hvordan den skal være organisert. Du og dine foreldre har rett til å si deres mening og bli hørt, men det er rektor som avgjør.  

Hvis vedtaket fra rektor avviker fra PPT sine anbefalinger i den sakkyndige vurderingen, må rektor begrunne dette i vedtaket. 

Dersom den sakkyndige vurderingen sier at PPT mener du ikke har behov for spesialundervisning skal du likevel få et vedtak fra rektor.

Klage på vedtak om spesialundervisning

Du kan sende en klage dersom du er misfornøyd med vedtaket.  

Frist for å klage er tre uker fra du mottar vedtaket. Skriv hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Hvis skolen velger å opprettholde avgjørelsen, blir klagen sendt videre til Statsforvaltaren i Vestland. Skolen har plikt til å hjelpe dere med å skrive klagen.   

Individuell opplæringsplan

Etter at rektor har fattet vedtak om spesialundervisning, lager skolen en forpliktende plan for undervisningen. Planen kalles individuell opplæringsplan (IOP). Den blir utarbeidet i samarbeid med deg og foreldrene dine.

Fritak for karakter

Elever som har en individuell opplæringsplan kan få fritak fra vurdering med karakter i fag som er inkludert i deres IOP.  Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

 

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Kontakt rektor på din skole dersom du har spørsmål om spesialundervisning.

Søknad om ressurser til spesialundervisning