Syns- og audiopedagogisk tjeneste (SAPT) gir råd til brukere bosatt i gamle Hordaland fylke. Alle med et reelt hørsels- eller synsproblem kan få hjelp og råd. Henvendelsen kan komme fra en institusjon, en fagperson i hjelpeapparatet eller fra brukeren selv.

Rådgivningen fra Syns- og audiopedagogisk tjeneste i Hordaland omfatter:

  • å veilede brukere, foresatte og deres nettverk.
  • å legge til rette for pedagogiske, praktiske og tekniske tiltak for barn, unge og voksne med syns- og audiopedagogiske behov i hjem, barnehage, skole, arbeids- eller dagligliv.
  • å koordinere samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelpeapparatet.
  • faglige råd og veiledning til opplæringsansvarlige, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) i kommuner og opplæringstjenesten (OT) i fylkeskommunen.

Barn og unge under opplæring blir prioritert. All bistand er gratis. Utstyr og hjelpemidler utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral og veiledning i hvordan du bruker disse er også gratis.

Det må foreligge en medisinsk rapport når du ber om hjelp fra SAPT. Kriteriene for bistand er etter World Health Organization (WHO) sin gradering av syn og hørsel.

Søkeren eller søkerens foresatte må skrive under på en samtykkeerklæring som gir SAPT tillatelse til å hente inn nødvendig medisinsk dokumentasjon. Samtykket innebærer også at du blir registrert i fylkesregisteret for syns- og hørselshemmede i Hordaland.

Du fyller ut søknadsskjemaet og sender det per post til:

Syns- og audiopedagogisk tjeneste 

Møllendalsveien 1A, 5009 Bergen. 

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5 med forskrift

Folketrygdloven

Barnehageloven

Hvis du ønsker mer informasjon kan du kontakte Syns- og audiopedagogisk tjeneste. Telefon: 53037250, epost: synogaudio@bergen.kommune.no 
Besøksadresse: Møllendalsveien 1A