Alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring. Skolen styres av Opplæringsloven kapittel 9A, som handler om det psykososiale miljø i skolen, og dermed plaging, krenkelser og mobbing.
Å sikre et trygt og godt skolemiljø samsvarer med FNs barnekonvensjon. 

Det er elevens egen opplevelse av skolemiljøet som er avgjørende for om eleven har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal ikke avvise eller ta for lett på en elevs opplevelse av utrygghet eller mistrivsel på skolen. Dersom et barn ikke har det bra, har det rett til å få hjelp. Elever og foresatte trenger å vite hvor de skal kunne henvende seg for å få hjelp og støtte, og hva de kan forvente og kreve av skolen når de melder fra om mobbing.

Alle som jobber med barn har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt.

Foresatte og ansatte skal sammen finne ut hva bekymringen består av, og ansatte vil lytte til bekymringen, undersøke og vurdere tiltak. 

Når skal du melde fra? 

Mange foreldre er usikre på når det er riktig å melde fra. Det trenger ikke å være direkte mobbing og du behøver heller ikke å ha "bevis". Det holder at barnet ditt ikke har det bra. Det er barnets egen opplevelse som teller.

Hvordan melder du fra

Du kan melde fra muntlig ved å snakke med lærere, ansatte på SFO og rektor på skolen. Du kan også melde fra skriftlig til skolen. Uansett hvordan du velge å gjøre dette, har skolen plikt til å undersøke videre.

Skjema for å melde fra finner du nederst på siden.  (krever innlogging med Min ID)

Opprette sak ved mistanke

Så snart skolen mistenker at et barn ikke har det bra - enten det er barnet selv, foresatte eller ansatte som melder fra, skal det opprettes en sak. Både barnet, foresatte og andre involverte har rett til å bli hørt.

Team Skyfritt er et veilednings- og innsatsteam som består av seks rådgivere. Teamet skal jobbe for en trygg og god oppvekst for barn og unge i Bergen kommune.

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd verken fra andre barn, unge eller voksne.

Planen har fått navnet Skyfritt fordi ingen barn og unge skal føle at det henger en mørk sky over dem. Vi vil at alle som vokser opp i Bergen skal trives, få muligheter til å utvikle seg og føle seg inkludert.

Gjennom Skyfritt skal kommunen styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehagen, på skolen og på fritidsarenaer.  

 

Les mer om Skyfritt - inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Les mer om behandling av personopplysninger i Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett

Dersom du som foresatt har behov for å komme i kontakt med Team Skyfritt, kan du nå oss på hevendelsesskjema (under). 

Vi har også en betjent veiledningstelefon, tlf. 40812562. 
Hvis ikke vi svarer, kommer vi tilbake til deg. 

Skjema for å melde fra