Her finner du husreglene for kommunale boliger i Bergen kommune. Reglene forteller om hvordan vi skal oppføre oss mot leiligheten og naboene.

HUSORDENSREGLER

§ 1 Ro og orden
Alle som bor i huset, skal bidra til ro og orden. Leieforholdet må ikke være til sjenanse for andre. Husordensreglene gjelder for leietaker, husstand og besøkende. Brudd på husordensreglene kan føre til oppsigelse av leieavtalen og utkastelse.

§ 2 Låsing av gatedør
Gatedøren skal alltid være låst. De som går inn og ut må påse at gatedøren går i lås. Leietaker er ansvarlig for å låse etter besøkende som forlater huset.

§3 Musikk, TV og husholdningsapparat m.m.
Bruk av radio, TV og musikkanlegg må ikke sjenere andre. Fra kl. 23.00 skal det være ro i huset, og det er ikke tillatt å bruke støvsuger, vaskemaskin, verktøy eller utøve annen støyende aktivitet. 

§4 TV-antenner og annet teknisk utstyr
Der er ikke tillatt å sette opp TV-antenner på husets fasader, tak eller på eiendommen for øvrig. Annet teknisk utstyr kan bare monteres på bygning eller uteområde etter skriftlig godkjenning fra EBF.

§ 5 Kjæledyr m.m.
Dyrehold bør unngås. Leietakere som har dyr må påse at disse ikke er til sjenanse for andre. Ved klager vil dette kunne få konsekvenser for leieforholdet jamfør husordensreglenes § 1.

§ 6 Boder 
Det er ikke tillatt å plassere egne eiendeler, skrot eller avfall i ganger og trapperom eller på utendørsarealer. Gjenstander som blir plassert her kan bli kastet uten varsel.

Private eiendeler skal oppbevares i egne merkede boder. Du må ikke bruke tomme boder som tilhører andre leiligheter.

§ 7 Fellesarealer
Fellesrom/fellesarealer må ikke benyttes til andre formål enn det de er bestemt for og skal til enhver tid holdes rene og ryddige. 

Det er ikke tillatt å røyke i fellesarealene.

Sykler og barnevogner kan kun settes på anvist sted i kjellerrom eller egen bod. Vaskerom og tørkerom benyttes i tur og orden etter nærmere bestemte regler for det enkelte hus.

§ 8 Brannvarslingsanlegg
I bygg som har sentralt brannvarslingsanlegg plikter leietaker å sette seg inn i bruken av dette. Brukerveiledning henger ved branntavle/utgangsdør.

§ 9 Altaner
Altaner skal holdes rene og ryddige. Det er ikke tillatt å oppbevare avfall og skrot på altaner. Tepper og matter skal ikke ristes fra altan eller vindu. Mating av fugler fra altan eller vindu tillates ikke da dette kan tiltrekke seg skadedyr.

§ 10 Avfall
Avfall samles i egnet pose som lukkes og legges i godkjent beholder. Bossrom og avfallsbeholdere skal rengjøres av leietakere i fellesskap. 

Matavfall, bleier, filler og lignende skal ikke tømmes i toalettskålen. Dersom det oppstår tilstopping eller lekkasje som følge av at dette ikke overholdes, vil leietaker bli holdt økonomisk ansvarlig for skaden.

§ 11 Borettslag / sameier
Dersom boligen hører til et borettslag eller et sameie, må leietaker gjøre seg kjent med og følge husordensreglene/ vedtektene som gjelder for laget eller sameiet.                                                                    

GJELDER IKKE OMSORGSBOLIGER OG BOFELLESSKAP:

§ 12 Renhold og rydding av fellesarealer
Leietaker skal sørge for renhold av sin gang, trappeavsats og trapper ned til neste etasje. Beboere i 1. etg. vasker gangen ut til inngangsdør. Det bør vaskes minst 1 gang pr. uke.
Alle leietakere har et ansvar for å delta i rydding og renhold av fellesareal, herunder fjerne løsøre og avfall fra fellesarealer ute og inne. 

§ 13 Kosting, snømåking og vedlikehold av utearealer
Kosting og eventuelt snømåking av gatetrapp og fortau foran eiendommen skal foretas av leietakerne i tur og orden og etter behov. Der boligen disponerer egen hage / uteareal skal leietaker sørge for at disse holdes vedlike.