kommunal forkjøpsrett

Når en privat leiegård selges kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Det er Bergen kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Se mer informasjon under “Om kommunal forkjøpsrett”.

Når en privat leiegård selges, kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Forkjøpsretten følger av lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder (leiegårdsloven) Loven setter rammene for hvordan forkjøpsretten praktiseres i Bergen kommune. Dette innebærer for eksempel at Boligetaten ikke har mulighet til å gi lengre tidsfrister enn det som står i loven. 

Det er Bergen kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Selger eller kjøper av gården plikter å melde om salget til Bergen kommune, som så undersøker om det er interesse blant leietakerne for å gjennomføre forkjøp. Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på egne vegne.

Når en privat leiegård selges, eller overdras ved gave eller aksjesalg, plikter selger og kjøper å gi melding til kommunen om dette. 

Hvilke opplysninger selger eller kjøper skal gi, følger av en egen forskrift. Kommunen kaller det komplett melding når kommunen har mottatt alle de opplysningene som forskriften stiller krav om. Fra den datoen begynner lovens frist på fire måneder til å fatte vedtak å løpe.

Når en privat leiegård selges, kan leietakerne få mulighet til å kjøpe gården de bor i og bli eiere av egen bolig. Dette betyr at leietakerne gis mulighet til å overta leiegården ved å tre inn i kjøpekontrakten på samme vilkår som opprinnelig kjøper. Leietakerne må overta hele leiegården, og de må selv finansiere kjøpet og etablere borettslag eller eierseksjonssameie.

Leietakere som ikke ønsker å delta i forkjøpet, men som ønsker å fortsette som leietakere, har anledning til dette.

Det er Bergen kommune som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av leietakerne.

Kommunen vurderer om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten på vegne av leietakerne. Leietakere kan få rett til å kjøpe leiegården dersom flertallet av leietakerne i de bebodde leilighetene stemmer for et forkjøp, oppfyller visse vilkår og har nødvendig sikkerhetsstillelse.

Kommunen må fatte vedtak om forkjøp innen fire måneder fra den dagen Boligetaten mottar komplett melding om salget. Dette innebærer at leietakerne har enda kortere tid, ca. tre måneder, til å bestemme seg for kjøp og til å stille nødvendig sikkerhet. Ved et forkjøp vil leietakerne tre inn i kjøpekontrakten.

Kommunens oppgave er å vurdere om det er aktuelt å benytte forkjøpsretten. 

Når forkjøpsretten benyttes, er kommunens rolle å tilrettelegge for at leietakerne kan tre inn i kjøpet på de betingelser som fremgår av kjøpekontrakten. Kommunen skal være en tilrettelegger i prosessen.

Dersom leietakerne ikke ønsker å forkjøpe kan kommunen forkjøpe på vegne av Studentsamskipnaden eller på egne vegne.

Dersom det er selve eiendommen/leiegården som selges vil prisen fremgå av kjøpekontrakten mellom selger og kjøper. Dersom overdragelsen av eiendommen/leiegården skjer ved at samtlige aksjer i et aksjeselskap som eier gården blir solgt, fremgår ikke prisen for selve leiegården direkte av kjøpekontrakten. 

Dersom ikke leietakerne og selger/kjøper blir enige om verdien må denne fastsettes av retten ved rettslig skjønn, og det kan i slike tilfeller ta lang tid å få avgjort saken. Først når prisen er avklart, kan forkjøpet gjennomføres.

Det foreligger ingen egne støtteordninger for leietakere som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Leietakere må i tillegg til kjøpesummen dekke selgers og kjøpers utlegg i forbindelse med overdragelsen, egne utgifter i forbindelse med garantistillelse og eventuelle utgifter til rådgivere m.v. Sakskostnader ved eventuelt rettslig skjønn må også dekkes av leietakerne.

Melding om salg av leiegård i Bergen kommune