Bor du i en kommunal utleiebolig, kan du ikke overlate bruken av boligen eller leie den ut til andre uten tillatelse fra kommunen.

Å bli tildelt kommunal utleiebolig er en behovsprøvd tjeneste. Som leietaker kan du ikke leie videre (fremleie) eller på annen måte overlate retten til å bruke boligen til andre uten fått samtykke fra Bergen kommune.

Leietaker kan fremleie med godkjenning fra kommunen ved midlertidig fravær på grunn av arbeid, utdanning, militærtjeneste , sykdom eller andre tungtveiende grunner. Du må kunne dokumentere årsaken til fremleie.

Er leieavtalen inngått for en bestemt tid, kan leietaker søke om framleie for resten av leietiden.

Du kan ikke søke om bostøtte i perioden hvor boligen blir fremleid. Det gjelder både deg som leietaker og vedkommende som boligen blir leid videre ut til.

Leietakere som har vedtak om bostøtte, vil få denne støtten automatisk stoppet. Husleieblanketter på full markedsleie vil bli utstedt på leietakers navn. Leietaker må selv påse at leieblanketter blir betalt av fremleietaker etter avtale.

Fremleie innebærer at Etat for boligforvaltning (EBF) tillater deg å låne bort leiligheten i en avgrenset periode, i den hensikt å returnere til boligen innen søkeperiodens utløp.

I fremleieperioden står du fremdeles som leietaker og innehar det fulle juridiske ansvaret for at leieforholder i ditt fravær fungerer i henhold til leiekontraktens bestemmelser og husleieloven ellers.

Det er viktig å sette seg inn i følgende:

  1. Du  er ansvarlig for at husleien betales til Etat for boligforvaltning. Det blir avkrevd full markedsleie i  fremleieperioden. All form for bostøtte frafalles i og med at man selv ikke bebor leiligheten.
  2. Du har det fulle ansvaret for at fremleietaker og dennes husstand og omgangskrets opprettholder alminnelig ro og orden og tar del i de fellesplikter som gjelder i ditt fravær.
  3. Etat for boligforvaltning vil forholde seg primært til deg. Du får kopi av relevant informasjon til fremleietaker. Du må påse at all post blir sendt videre slik at du er kjent med innholdet. Ved mislighold må du se til at forholdene retter seg i henhold til de krav som fremsettes i brev.
  4. Vi anbefaler at du setter opp en fremleieavtale. Du må lage avtalen slik at det ikke er tvil mellom deg og fremleietaker hva som gjelder for den perioden du stiller leilighet med innbo til disposisjon for andre.
  5. Det er ikke lov å overføre leieforholdet til andre. Fremleietaker får ikke søke om å overta leieforholdet ved senere anledning.
  6. Fremleieforholdet opphører automatisk ved fremleieperiodens utløp.

Du kan bruke søknadsskjemaet nedenfor til å søke om fremleie:

Skjemaet kan sendes på e-post til: 
boligforvaltning@bergen.kommune.no

Du kan også sende utfylt skjema i posten til:
Etat for boligforvaltning
Postboks 7700
5020 BERGEN