Kommunen skal gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom du er voksen innvandrer mellom 18 og 67 år og har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Du har både rett og plikt dersom

 • du har fått asyl
 • du er overføringsflyktning
 • du er innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
 • du har etter samlivsbrudd fått oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag
 • du blir familiegjenforent med personer i de ovennevnte grupper
 • du er familiemedlem til personer som har permanent oppholdstillatelse
 • du er familiemedlem til norske eller andre nordiske borgere (men ikke de som er her etter EØS-regelverket)
 • du har fått midlertidig beskyttelse og opphold etter flukt fra landet ditt.

Du har plikt til å ta opplæring, men ikke rett til gratis opplæring dersom: 

 • du er arbeidsinnvandrer fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforent til disse.

Dersom du ankom Norge før 1. januar 2012, skal du ha 300 timer.

Ankom du etter denne datoen, skal du ha 600 timer. I 50 av disse timene skal du ha undervisning i samfunnskunnskap på et språk du forstår godt.

Er du mellom 16 og  og 55 år, må du ha gjennomført denne opplæringen for  å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Er du mellom 56 og 67 år, skal du få tilbud om opplæring fra kommunen, men du må ikke ha denne for å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.

Dersom du har rett på gratis undervisning, må du starte opplæringen innen tre år, ellers mister du denne rettigheten. Du kan fortsette med opplæring opp til 3000 timer, innen fem år etter ankomst, hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test  for å fastslå om du har et slikt behov.

Vil du lære norsk og samfunnskunnskap på Bergen Læringssenter, må du møte opp personlig. Se mer informasjon her: https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-laringssenter-for-norsk-og-samfunnskunnskap/siste-nytt/velkommen-til-drop-in-registrering

Det er undervisningstilbud både på dagtid (8.30-15.00) og kveldstid (17.00-20.20) samt digital undervisning.

 

Tjenesten er gratis dersom du er flyktning med oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, og du er mellom 16-67 år.

Arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer må betale for opplæringen.

Ta kontakt med Bergen Læringssenter for priser.

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av eller avslag på deltakelse
 • vesentlige endringer i individuell plan
 • at opplæringen stanses
 • godkjennelse av permisjon
 • søknad om fritak.
Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør bli endret. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen læringssenter

Besøksadresse
Landåssvingen 15

5096, Bergen

Telefon 55568100 
Mandag-torsdag: 08.00-15.00
Fredag: 08.00-12.30

Send oss en e-post