Bostøtte fra Husbanken

Bostøtte fra Husbanken er en behovsprøvd statlig støtteordning for husstander som har lave inntekter og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider i behandlingen av bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, mens kommunen behandler selve søknaden og har kontakt med deg som søker.

Du har tre ukers frist til å klage etter du mottok vedtaket.

Du kan klage digitalt hvis du har fått avslag på grunn av for høy inntekt. Du må logge inn i Min bostøtte for å klage digitalt.

Du finner mer informasjon om hvordan du klager på Husbanken.no.

Støtte til strømutgifter i 2023

De midlertidig økte satsene for bostøtte gjelder i hele 2023. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte. I tillegg vil de som mottar bostøtte for oktober, november og desember få ekstra utbetalinger som hjelp til å dekke høye strømutgifter.

De midlertidige satsene gjør inntektsgrensen høyere og egenandelen lavere. Det gjør at flere får bostøtte og at mange får mer bostøtte enn de ellers ville fått.

Les mer om bostøtte

Sjekk om du kan få bostøtte

Alle som får innvilget bostøtte for oktober, november og desember, vil i tillegg få ekstra utbetalinger til høye strømutgifter. For oktober er støtten 1 000 kroner, november 1 500 kroner og desember 1 500 kroner. Du får i tillegg 150 kroner for hver ekstra person du bor sammen med. Beløpet er uavhengig av dine faktiske utgifter til strøm.

Strømstøtten blir utbetalt på etterskudd, sammen med bostøtten. Det betyr at strømstøtten blir utbetalt i november, desember og januar. 

Søk bostøtte

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Regjeringen foreslår å videreføre de midlertidig økte satsene også i første kvartal 2024. De foreslår også ekstra utbetalinger på 1 000 kr for januar, februar og mars. Husbanken kommer med mer informasjon når budsjettet er vedtatt av Stortinget i desember.

På Husbanken sine nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte med krav til husstanden, krav til boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

https://www.husbanken.no/person/bostotte/

Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. Den gir en indikasjon på hvor mye du kan regne med å få i bostøtte.

Husbankens bostøttekalkulator

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har oppgitt i søknaden. 

Dette er linken i Husbanken hvor du melder endringer

Det er viktig at kontonummer er registrert i bostøttesystemet til Husbanken. Har du en aktiv søknad kan du legge inn eller endre kontonummer ved å logge inn på “Min bostøtte”.

Link til siden hvor du kan endre kontonummer

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned. Dersom du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. 

Får du avslag på grunn av høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned i tre måneder.

Søkere som bor i bokollektiv kan ikke søke elektronisk, men må sende inn manuellt søknadsskjema. I tillegg til søknadsskjemaet må du også sende inn et tileggsskjema med opplysninger om bokollektivet.

Begge skjemaene finner du på lenkene under.

Manuell søknad om statlig bostøtte

Tilleggskjema for bokollektiv

Skjemaene sammen med kopi av leiekontrakt sender du til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen. 

 

Spørsmål: Utbetaling skjer den 20. i måneden, hva når denne datoen kommer i en helg eller helligdag ?

Svar: Dersom den 20. faller på en helg eller helligdag, er utbetalingsdato første virkedag FØR helgen eller helligdagen.

----

Spørsmål: Dersom jeg får endring i inntekt hvor skal jeg oppgi dette ?

Svar: Månedlige inntekter som lønn, pensjon, stønad og annet blir jevnlig hentet inn fra skatteetaten sin a-ordning så dette trenger du ikke melde fra om.

----

Spørsmål: Inntekter som renter,  personinntekt for selstendig næring, inntekt fra utlandet og inntekt fra utleie må jeg oppgi dette og hvor skal det meldes ?

Svar: Meldepliktige inntekter som nevnt i spørsmålet over må du oppgi da disse ikke blir automatisk innhentet. Du melder fra om dette ved å logge inn på din side i Husbanken og legge inn inntektene der. Inntektene oppgir du med forventet størrelse per 31.12 i inneværende år.

 

Det er tre måter å sende inn dokumentasjon på en søknad om bostøtte.

  1. Dersom du har søkt elektronisk kan du logge på Min bostøtte hos Husbanken hvor du laster opp et nytt vedlegg på søknaden din. Min bostøtte finner du på Husbanken.no
  2. Har du mottatt et brev fra fra Boligetaten kan du logge inn på Min side som du finner øverst i høyre hjørne på alle Bergen kommune sine hjemmesider. Velg "kommentar til saken" og last opp dokumentasjonen du skal ettersende.
  3. Dersom du ikke kan benytte noen av de løsningene som er skissert over, må du sende dokumentasjonen i posten til Boligetaten, Postboks 7700, 5020 Bergen eller levere det direkte hos Innbyggerservice i Kaigaten 4.

Hvis skatteoppgjøret viser at du hadde annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt. 

Husbanken  krever tilbake hvis du har fått for mye, og etterbetaler hvis du har fått for lite.

Mer informasjon om etterkontroll finner du på denne linken i Husbanken

Elektronisk søknad om bostøtte fra Husbanken