Ordningen med innbyggerforslag gir innbyggerne i en kommune eller et fylke mulighet til å sette saker på den politiske dagsordenen.

Retten til å fremme innbyggerforslag fremgår av kommunelovens § 12-1. Ordningen gir innbyggerne i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

Bystyret har plikt til å ta stilling til forslag framsatt gjennom innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er fremmet. Tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Både enkeltpersoner og organisasjoner kan fremme innbyggerforslag. Forslagsstillerne og underskrivere kan være under 18 år. 

Minst 300 av de som er registrert bosatt i kommunen må stille seg bak forslaget. Støtten til forslaget må dokumenteres i form av underskrifter. Det er veldig viktig at underskriftslistene også inkluderer underskrivernes adresser for å bekrefte at alle som har signert er bosatt i Bergen.

Det må fremgå klart av innbyggerforslaget hva en ønsker at bystyret skal debattere og ta stilling til. Det bør fremsettes konkrete formuleringer av forslag til vedtak. Videre må det framgå hvem som er forslagsstiller, samt navn og adresse på kontaktperson.

Begrensninger på hva som kan fremmes som innbyggerforslag:

  • Forslaget må gjelde områder som kommunen kan ta beslutning om eller engasjere seg i.
  • Et forslag kan ikke fremmes to ganger i løpet av samme valgperiode, eller ha samme innhold som en sak som har vært behandlet i bystyret i inneværende periode.
  • Forslagsretten kan ikke brukes for å omgjøre vedtak fattet av bystyret i budsjettsammenheng.

Det er ingen begrensninger på hvilke medier som kan brukes til å fremme elektroniske innbyggerforslag, så lenge de formelle kravene oppfylles. Dersom en benytter sosiale media eller elektroniske underskriftskampanjer er det svært viktig å huske på at underskrivernes adresser må framkomme, dette for å kunne bekrefte at alle de som har signert er innbyggere i Bergen.

Bergen kommune anbefaler at elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden minsak.no

Innbyggerforslag og underskriftslister som er opprettet på minsak.no kan oversendes elektronisk via nettsiden når forslaget har fått nok underskrifter. 

Andre innbyggerforslag må sammen med underskriftslister sendes til: 
Bystyrets kontor, Rådhusgaten 10, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Bystyrets forretningsutvalg vurderer om innsendte forslag oppfyller kommunelovens krav til innbyggerforslag. Et innbyggerforslag som ikke fyller kravene, sendes til bystyret med forslag om å avvise det. Innbyggerforslag som oppfyller kravene, sendes til byrådet eller til Bystyrets kontor for videre utredning av forslaget.

Bergen bystyre skal behandle innbyggerforslag senest 6 måneder etter at det er sendt til kommunen. Denne tidsfristen gjelder ikke hvis forslaget blir henvist til behandling i forbindelse med en pågående plansak etter plan- og bygningsloven.

Bystyrets kontor skal holde forslagsstillernes kontaktperson fortløpende orientert om avgjørelser og tiltak som fattes som en følge av forslaget.

Kontakt Bystyrets kontor:
Bystyrets.kontor@bergen.kommune.no
telefon: 55 56 64 04