Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen. 

Utvalg for miljø og byutvikling er kommunens faste utvalg for plansaker. Barn og unges representant har møteplikt i utvalget, har tale- og forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men ikke stemmerett eller klageadgang. Barn og unges representant skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Utvalg for miljø og byutvikling behandler plansaker ved andre gangs behandling. Barn og unges representant er med på alle møtene i utvalget og kan der komme med innspill som gjelder barn og unge. I tillegg får barn og unges representant oppstartsmeldinger når en planprosess settes i gang. Det vil si at barn og unges representant også kan komme med innspill i begynnelsen av planprosessen i Bergen kommune. Barn og unges representant kan også kontaktes vedrørende planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Bystyret vedtok i møte 20. juni 2018 å utnevne Endre Buanes som barn og unges representant i Bergen. 

Buanes kan kontaktes på telefon: 454 26 037 eller e-post: endre.buanes@bergen.kommune.no

Buanes er en av to SLT-koordinatorer i Bergen kommune, hvor hans primære målgruppe er barn fra 0 til 12 år. SLT-modellen, som er en nasjonal modell, skal samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.