For at de pårørende skal kunne gjennomføre en verdig gravferd og ha en grav å gå til, bidrar Bergen kommune og Gravplassmyndigheten i Bergen med tjenester og gravplasser.

  • Bystyret har i gravferdsplan for Bergen kommune 2018-2028 vedtatt at bergenserne vil kunne forvente å begraves etter egne ønskede seremonier og gravform, og på gravplasser i egen bydel.
  • Bergen kommune finansierer gravplasser, krematorium, felles seremonirom, og noen oppgaver knyttet til dette. I tillegg har kommunen et ansvar for de som ikke har pårørende eller økonomi.
  • De nærmeste etterlatte har rett til å gravlegge den døde. Gravferd, grav og gravminne er private. Unntaksvis er ansvaret kommunalt.
  • Gravplassmyndigheten yter service og informasjon, og har ansvar for krematorium og gravplasser. Alle byens innbyggere betjenes uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Se nettsiden gravplass.no

Seremonien er privat; Man kan gjøre det selv, men de fleste samarbeider med et begravelsesbyrå og et tros- eller livssynssamfunn. Det vanligste er å holde seremonien i lokalene til et trossamfunn eller i egne eller leide private lokaler.

Bergen har fire offentlige seremonirom som alle kan bruke:

  • Møllendal har to livssynsnøytrale seremonirom med henholdsvis 150 og 50 sitteplasser, cirka 40 parkeringsplasser og 6 HC-plasser.
  • Øvsttun kapell har 80-100 sitteplasser og god kapasitet på parkering. Kapellet har kristen utsmykning. Kan også bestilles som livssynsnøytralt.
  • Solheim kapell har 79 sitteplasser, med begrenset parkering. Kapellet har kristen utsmykning.

Bergen har gravplasser i alle bydeler, med fritt gravplassvalg. Bergen har krematorium. Med noe variasjon mellom gravplasser er det tilbud om vanlig urnegrav, urnegrav i anonym minnelund, urnegrav i navnet minnelund og kistegrav. Det er tilrettelagte områder for muslimer og ortodokse. Askespredning må søkes om fra Statsforvalteren. Eventuelt gravminne og stell av grav er privat.

Gå til Gravplassmyndigheten i Bergen sine nettsider