Gå tilbake til:
Du er her:
Kulturkarusell Li skole 2018

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og bygger på tette relasjoner til SFO på interesserte skoler i Bergen. Det skolene/SFO som søker. Søknadsfristen er nå gått ut for skoleåret 2020-21.

Pris

Tilbudet er gratis for SFO.

Det betyr at SFO ikke betaler til kulturskolen. Men SFO må forplikte seg til å bidra med arbeidsinnsats.

Hva er Kulturkarusell i Bergen

Kulturkarusell – et samarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO

Kulturkarusell er et flerfaglig og forpliktende kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO, der målet er å tilby kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet til barn i SFO. Arbeidet ble i sin nåværende form etablert våren 2017, og er basert på mange års erfaring fra samarbeid mellom kulturskolen og skoler/SFO i Bergen. Kulturkarusell er utviklet og drevet av Bergen kulturskole, og er et nybrottsarbeid i både nasjonal og nordisk sammenheng.

Kulturkarusell bygger på Bergen kommunes rammeplan for SFO: 

Kunst- og kulturaktiviteter er positive for utvikling av barns sosiale og kreative ferdigheter. SFO skal legge til rette for et bredt spekter av aktiviteter, som for eksempel sang, musikk, dans og teater. Gjennom å tilrettelegge for slike aktiviteter skal barna få mulighet til å reflektere, være nysgjerrige, kreative, skapende og bli kjent med ulike kulturers uttrykksformer.

I Kulturkarusell brukes aksjonslæringsmetoden. Denne metoden legger til rette for skapende prosesser omsluttet av lek, og vektlegger refleksjon, deltagelse og erfaringsdeling. Alle deltar med sin ekspertise, og sammen blir det skapt noe unikt, der alle er involvert og har eierskap; både elever, SFO-tilsette og kunstnere.

Samarbeidet foregår på følgende måte: kunstnerne kommer til SFO og arbeider i par, og representerer to ulike kunstfag innen musikk, dans, teater, animasjon, arkitektur og visuell kunst. Hver SFO har besøk i ni til tolv uker om gangen. Kulturkarusell blir vanligvis lagt til 2.-4. trinn, og gruppestørrelsen er på inntil femten elever. Barnet som ressurs er sentralt, og målet er å bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltagelse og dannelse.

Det er meningen at Kulturkarusell skal virke inspirerende og berikende i SFO-hverdagen, og at erfaringer og kompetanse som blir utviklet i Kulturkarusell får en overføringsverdi for alle elever og SFO-tilsatte, ikke bare de som deltar direkte i Kulturkarusell. Årsrapporten fra 2019 viser, blant annet, at Kulturkarusell har en positiv innvirkning på klassemiljø, og personlig, sosial og faglig utvikling for den enkelte eleven, samt for elevgruppen som helhet. Videre viser rapporten at Kulturkarusell er en viktig bidragsyter i å fremme kunst- og kulturaktiviteter i SFO.

I 2018 samarbeidet kulturskolen med tolv skoler/SFO-er, og det ble inngått et formelt og økonomisk samarbeid mellom byrådsavdeling for finans, kultur og næring, og byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett for 2018 og 2019. I 2019 ble avtalen forlenget med 3 nye år, og fra og med 2020 ble 14 kunstnere tilsatt i faste stillinger. Avtalen sikrer finansiering av en samarbeidsperiode pr. år med Kulturkarusell for 34 av 67 SFO-er i Bergen. Vi har et mål og et håp om at Kulturkarusell blir et permanent tilbud til alle SFO-er som ønsker å delta. Slik er vi med på å sikre at alle barn i kommunen får et tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet.

Kulturkarusell har et rikt og verdifullt samarbeid med Kulturprinsen i Danmark, og får gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid mulighet til å finne inspirasjon, øke kompetanse og bygge nettverk. Kulturkarusell/Bergen kommune var med å etablere Det Europeiske Kulturbarn og det europeiske kompetansehevingsnettverket Art Equal. I juni 2019 åpnet den nye samarbeidsplattformen som vi har utviklet på seks språk. Denne fungerer som inspirasjon for arbeid med aksjonslæring, barn og kunstfag i en rekke land.