Kulturkarusell Li skole 2018

Kulturkarusell er hovedtyngden i Bergen kulturskole sitt breddeprogram for de yngste elevene, og er et kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO.  Alle skoler/SFO får tilbud om samarbeid tidlig på våren, og søknadsfristen er 1. april. Det er gratis å delta for elevene og for SFO.

Det er gratis å delta og tilbudet er gratis for SFO.

Det betyr at SFO ikke betaler til kulturskolen. Men SFO må forplikte seg til å bidra med arbeidsinnsats.

Kulturkarusell – et samarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO

Kulturkarusell er et flerfaglig og forpliktende kvalitetssamarbeid mellom Bergen kulturskole og SFO, med tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet til elever i SFO. Kulturkarusell er et nybrottsarbeid i både nasjonal og nordisk sammenheng. Eleven som ressurs er sentralt, og målet er å bruke kunst og kultur som grobunn for livskvalitet, fellesskap, deltagelse og dannelse. Kulturkarusell er utviklet og drevet av Bergen kulturskole, og ble i sin nåværende form etablert våren 2017, og er basert på mange års erfaring fra samarbeid mellom kulturskolen og skoler/SFO i Bergen. I 2018 ble det inngått et formelt og økonomisk samarbeid mellom Byrådsavdeling for finans, kultur og næring og Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett. I 2019 ble avtalen forlenget med tre nye år. Vi har et mål og et håp om at Kulturkarusell blir et permanent tilbud til alle SFO-er som ønsker å delta. Slik er vi med på å sikre at alle barn i kommunen får et tilbud om kunst- og kulturaktiviteter av høy kvalitet.

Kulturkarusell bygger på Bergen kommunes rammeplan for SFO: "Kunst- og kulturaktiviteter er positive for utvikling av barns sosiale og kreative ferdigheter. SFO skal legge til rette for et bredt spekter av aktiviteter, som for eksempel sang, musikk, dans og teater. Gjennom å tilrettelegge for slike aktiviteter skal barna få mulighet til å reflektere, være nysgjerrige, kreative, skapende og bli kjent med ulike kulturers uttrykksformer."

I Kulturkarusell brukes aksjonslæringsmetoden. Denne metoden legger til rette for undrende og skapende prosesser omsluttet av lek, og vektlegger refleksjon, deltagelse og erfaringsdeling. Dette skiller seg fra tradisjonelle tema- eller produktrettede kunst- og kulturforløp. Aksjonslæring handler om å være nysgjerrig, undrende, observerende og reflekterende i egen praksis, og å lære av egne prosesser og erfaringer – og å bruke dette videre. Metoden sikrer i tillegg et felles språk, på tvers av fag. I Kulturkarusell deltar alle med sin ekspertise, og sammen blir det skapt noe unikt, der alle er involvert og har eierskap; både elever, SFO-ansatte og kulturskolelærerne.

Samarbeidet foregår på følgende måte: kunstnerne kommer til SFO og arbeider i par, og representerer to ulike kunstfag innen musikk, dans, teater, animasjon, arkitektur og visuell kunst. Hver SFO har besøk av de samme kunstnerne i ni til tolv uker om gangen. Kulturkarusell blir vanligvis lagt til 2.-4. trinn, og gruppestørrelsen er på inntil femten elever.

Det er meningen at Kulturkarusell skal virke inspirerende og berikende i SFO-hverdagen, og at erfaringer og kompetanse som blir utviklet i Kulturkarusell får en overføringsverdi for alle elever og SFO-tilsatte, ikke bare de som deltar direkte i Kulturkarusell. Årsrapporten fra 2019 viser, blant annet, at Kulturkarusell har en positiv innvirkning på klassemiljø, og personlig, sosial og faglig utvikling for den enkelte eleven, samt for elevgruppen som helhet. Videre viser rapporten at Kulturkarusell er en viktig bidragsyter i å fremme kunst- og kulturaktiviteter i SFO. 

Kulturkarusell har tidligere hatt et rikt og verdifullt samarbeid med Kulturprinsen i Danmark. Kulturkarusell/Bergen kommune var elles med å etablere Det Europeiske Kulturbarn og det europeiske kompetansehevingsnettverket Art Equal. I juni 2019 åpnet samarbeidsplattformen som vi utviklet på seks språk. Denne fungerer som inspirasjon for arbeid med aksjonslæring, barn og kunstfag i en rekke land.

Alle skoler/SFO-er får tilsendt tilbud som samarbeid med lenke til søknadsskjema. Har din skole ikke fått denne informasjonen, ta kontakt med kulturskolen.